DOĞALGAZ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR

          Elazığ’a doğalgaz geldi ve apartmanlarda sorunlar yaşanmaya başladı ve halende bu sorunlar bitmiş değil.Bizde yine bir klasik tekrar yaşanıyor…Önce yeni bir şey hayatımıza giriyor ardından bu yeni şeyin hukuksal altyapısı olmadığı için sorunlar yaşanıyor,mahkemelerde davalar artıyor… Bir çok okurumuz soruyorlar ;doğalgaz gelince ferdi sisteme geçebilecek miyim,bunun için ne yapılması lazım,isteyen istediği sisteme geçebilir mi ? Bu hafta Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bu konudaki düzenlemeden ve bir Yargıtay kararından örnek vererek bu konudan bahsetmek istiyorum. 
 
KMK 42.madde  (Ek fıkra: 3770 - 5.2.1992 / m.1) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Ek fıkra: 3770 - 5.2.1992 / m.1) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. (Değişik 5. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ‘’ denilmektedir.
 
Yine Yargıtay 18.H.D 2005 tarihli bir kararında ;’’Davacılar dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazın kat malikleri kurulunun 02.07.2004 tarihli toplantısında ana taşınmazın merkezi ısıtma sisteminin İptal edilerek ferdi ısınmaya geçilmesine ve bu bağlamda doğalgaz kombi sistemi kullanımına dair alınan kat malikleri kurulu kararının iptalini, uygulanmasının durdurulmasına karar verilmesini istemiş, mahkemece; davanın kabulüne, sözü edilen kat malikleri kurulu kararının oybirliği ile alınmadığı gibi malik ve arsa payı çoğunluğunun da bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.
 
         Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde ana taşınmaza ait kat malikleri kurulunun 02.07.2004 günlü toplantısına 1,6,7, 18 ve 19 numaralı bağımsız bölümlerin maliklerinin temsilcileri katılıp oy kullanmışlardır. Davada, bu bağımsız bölümlerin malikleri yerine vekilleri davalı olarak gösterilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 31. maddesi uyarınca kat malikleri kurulu kararları kat malikleri tarafından alınır. Vekil, kimi temsilen toplantıya katılmışsa, davanın ve dolayısıyla husumetin temsil edilen kat malikine yöneltilmesı gerekir. Vekilin, davada taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle kat malikleri kurulu kararlarının oluşmasını sağlayan kat maliklerine karşı husumetin yönetilmesi gerekirken kat maliki olmayan kimseler davalı gösterilmek suretiyle açılan davada işin esasına girilerek karar verilmiş olması,
 
         Kabule göre de;
 
         2- Kat Mülkiyeti Yasası'nın 42. maddesinin 3. fıkrasına göre ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
 
 Dosya iceriğinden; 20 bağımsız bölümlü ana tasınmazla ilgili olarak iptali istenen 02.07.2004 günlü kat malikleri kurulu toplantısına asaleten ve vekaleten toplam 14 bağımsız bölüm maliki katılmış ve 12'sinin olumlu oyuyla karar oluşmuştur. Bunların arsa payı toplam'da 103311724'dür. Bu durum karşısında pay ve paydaş çoğunluğunu içeren bu kararın alınmasında ayrıca oybirliğine gerek bulunmamaktadır. Bu husus da dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir ‘’ şeklinde karar vermiştir.Hayırlı haftalar…
 
YORUM EKLE