YENİ YEPYENİ VE SİVİL BİR ANAYASA

Ülkem vatandaşları niçin darbe sonrasında askerlerin yaptığı bir ANAYASA ile yönetilmek zorunda kalsınlar. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okur iken öğrencilik yıllarımızda okulda 1982 Anayasası’nın darbe anayasası olduğunu,hak ve özgürlükleri kısıtladığını söyleyen bazı hocalarımızın bugün kalkıp bu Anayasayı övdüklerini görünce gülüyorum…   

 
 Evet mevcut anayasa kaldırılmalı ve yerine siviller tarafından yapılan bir anayasa hazırlanmalı ve 2013 yılında artık milletimiz bu anayasa ile yönetilmelidir. Askerler tarafından hazırlanmış olması dahi benim açımdan 1982 Anayasasının yürürlükten kaldırılması için tek başına yeterlidir. Türkiye halkı artık bir Afrika veya Güney Amerika ülkesi demokrasisine sahip olmak istememektedir. Hatta daha doğrusu  halkımıza artık AB Anayasaları dahi dar gelmeye başlamıştır.
 
               2012 yıllında halen 1982 Anayasası ile yönetilmek halkımıza zulümdür. Bir darbe neticesinde yönetimi sivillerden alan askerler tarafından hazırlanmış bir anayasa ile yönetilmek aziz milletimize yapılmış bir haksızlıktır. 177 maddeden oluşan 82 Anayasası’nda toplumun ve örgütlenmenin önü her şeklide kesilmek istenmiş ve bu yönde bir çok madde konulmuştur. Hiçbir çağdaş ülke Anayasası’nda bulunmayan yüzlerce madde mevcut anayasamızda.  Sadece çıkartılacak bir kanunla garanti altına alınabilecek bir çok şey anayasaya konulmuştur. Örnek verecek olur isek ; Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı,Zorla Çalıştırma Yasağı, Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması ,Özel Hayatın Gizliliği, Konut Dokunulmazlığı, Haberleşme Hürriyeti,Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti, Din ve Vicdan Hürriyeti, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti,Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, Bilim ve Sanat Hürriyeti Basın ve Yayımla İlgili Hükümler , Basın Hürriyeti,Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı, Basın Araçlarının Korunması,Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı, Düzeltme ve Cevap Hakkı Toplantı Hak ve Hürriyetleri,Dernek Kurma Hürriyeti,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı , Mülkiyet Hakkı ,Hak Arama Hürriyeti,Kıyılardan Yararlanma,Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması, Kamulaştırma,Devletleştirme ve Özelleştirme,Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti Çalışma İle İlgili Hükümler, Çalışma Hakkı ve Ödevi,Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı,Sendika Kurma Hakkı,Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması, Konut Hakkı,Gençliğin Korunması, Sporun Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Üst Kuruluşları,Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar,Tabiî Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi,Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi,Orman Köylüsünün Korunması, Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi, Tüketicinin Korunması,Esnaf ve Sanatkarın Korunması anayasamızda yer alan ve askerler tarafından hazırlanmış olan anaysa maddelerinden bazılarıdır.
                Daha özgürlükçü,daha eşitlikçi,daha demokratik,zamanın ruhuna uygun ve sivil bir anayasa yapmamız gerekmez mi? Böyle bir anayasa ile yönetilmenin bizim olduğu kadar çocuklarımızdın da hakkı olduğunu unutmayalım…Hayırlı Haftalar…  
 
 
 
 
 
 
   
YORUM EKLE