06.12.2021, 11:11 150

20. MEB ŞÛRASI İZLENİMLERİM

1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da 20. Milli Eğitim Şûrasının “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” komisyonunda delege olarak görev aldım. 1985-2009 yıllar arasında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde ve 2009-2020 yılları arasında da gene aynı Üniversitede Teknoloji Fakültesinin Mekatronik ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttüğüm dönemlerde elde ettiğim mesleki kazanımlarımı diğer katılımcılarla paylaşmak amacıyla bu grubu seçtim.  

Ortaöğretim kurumlarında MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okullarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasında, geçmişte Teknik Eğitim Fakülteleri önemli bir kaynak oluşturuyordu. Teknik öğretmen olarak mezun olan öğretmenler, eğitim formasyonunu da lisans eğitimleri esnasında alıyordu. 21 kredilik eğitim formasyonu dersleri sayesinde öğretmenlik için gerekli olan yeterlilikleri de mezun olmadan kazanmış oluyorlardı.

Teknik öğretmenler uygulama ağırlıklı bir eğitim aldıklarından, beceriye dayalı çözüm üretmede tamamen teorik yetişmiş mühendislerden daha başarılı oldukları bilinmektedir. Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olan teknik öğretmenlerin önündeki en büyük engel, serbest piyasada çalıştıklarında, projelerde imza yetkilerinin sınırlı olmasıydı. Kurdukları vakıf ve dernekler aracılığı ile sürdürdükleri mücadeleler sonrasında, mühendislik tamamlama haklarını elde ettiler. Ancak, Teknik Eğitim Fakültelerinin de kapatılmasına neden oldular.

Şu anda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğretmen atamalarında eğitim formasyonuna sahip mühendisler öğretmen olarak görev alabilmektedirler. Eğitim formasyonu da uzun yıllar duygusal yaklaşımlar yüzünden, acele hazırlanmış ve hızlandırılmış kurslar ile tamamlandığını maalesef biliyoruz.

Şurası bir gerçek ki Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri vb. okullarda sorunlar çok fazla. Sorunlar şûraya taşındı ve komisyon üyeleri önceden belirlenmiş maddeleri tek tek görüşerek oyladı. Öneri mahiyetindeki bu kararlar umarız ilgili paydaşlar tarafından değerlendirilir ve ülkemizdeki mesleki eğitimin kalitesini iyileştirilmesine vesile olur.

“Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” alanında alınan bazı kararları burada takdirlerinize sunuyorum.  “Mesleki Eğitimin Genel Yapısının Güçlendirilmesi” altı başlığı içinde bana göre en etkili kararlar şunlardı.

62. maddede sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut programların güçlenmesi ve yeni programların açılması kararlaştırıldı. Bu kaçınılmaz bir durumdur ve zaten bu iyileştirmeyi sağlayamadığınızda, eğitimde kalite ve iyileştirmeden bahsedilemez.

63. madde de ise hazırlık sınıfları bulunan Anadolu teknik programlarda meslek derslerinin en az %30’unun yabancı dilde verilmesi kararı alındı. Artık mesleki teknik alanda yabancı dil büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu gerçeği gözden uzak tutamayız.

66. maddede işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan mesleki teknik eğitim programları düzenlenmeli görüşü benimsendi. Bu madde görüşüldüğünde ben mikro yeterlilikler ve rozetlerin öneminden bahsettim ve bu maddeye bu ifadelerin de girmesini talep ettim. Oturumu yöneten hocanın kendi yönlendirmesi nedeniyle bu ifadeler madde içerisine girmedi. Ama yıllar sonra mikro yeterlilikler ve rozet kavramları kesin konuşulacak.   

69. maddede mesleki eğitimin tüm paydaşlarına yönelik ahilik kültürü ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığı artıracak faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı. Özellikle ahilik kültürünün tarihimizdeki önemi göz önüne alındığında, böyle bir kararın alınmasının da uygun olduğu görüşündeyim.

71. madde özel ve mesleki teknik Anadolu liselerinde en az bir yöneticinin atölye, laboratuvar ve meslek dersleri alanında olması önerildi. Mevcut uygulamada bu duruma dikkat edilmediği için mesleki ve teknik eğitimden bihaber yöneticilerle mesleki ve teknik okullar yönetilmeye çalışıldı. Bunun sonucu olarak da eğitim kalitesi düştükçe düştü. Umarım bu karar MEB tarafından bir yönetmelik yayımlanarak, yasal zorunluluk haline getirilir.

75. maddede MEB ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında işbirliğini ön görmekte ve programların geliştirilmesi istenmektedir. Bu ilişki sağlanamazsa zaten bir iyileştirme beklenemez.

76. maddede de mesleki eğitim kurumlarının TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi yurtdışında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliğini önermektedir. Bu kararı da önemsiyorum. Yurtdışı faaliyetler bu işbirlikleri ile gerçekleşebilir.

82. maddede mesleki ve teknik eğitim ile ilgili okul yöneticilerinin ve denetimde görevli müfettişlerin atamasında atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Bu okullarda gözle görülür uygulamalı eğitimin önünün açılmasında, bu tasarruf fayda sağlayabilir.

“Mesleki Eğitimde İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi” alt başlığında yer alan aşağıdaki kararları önemsiyorum.

82. maddede mesleki ve teknik eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yurt içi ve dışı paydaşlarla işbirliğini sağlamak amacıyla mükemmeliyet merkezlerinin kurulması önerilmektedir. Bu işbirliği öğretmenlerimizin dünya penceresinden kendi okullarına bakmalarını sağlayacaktır.

85. maddede meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmelerde istihdam edilmesi durumunda, ilgili işletmeye vergi ve SGK prim indirimi gibi teşvik edici uygulama yapmalarını önermektedir.  Bu maddenin mesleki ve teknik eğitim ile ilgili orta öğretim öğrencilerinin daha kaliteli yetişmelerini sağlayabilir.

86. maddede meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynakların sağlanması önerildi. Bu sağlanabilirse, öğrencilerin mesleki ve teknik orta öğretim okullarına yönelmesi sağlanabilir.

89. madde ile mezun takip sisteminin geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi konusu gerçekleşebilirse, bu okullarda daha uygun iyileştirmeler yapılabilir.

90. maddede mesleki ve teknik eğitim enstitüsü kurulması önerildi. Bu enstitü, mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.

“Mesleki Eğitimin İtibarının Artırılması” alt başlığı altında da 91. Maddede okul öncesinden yükseköğretime tüm öğrencilerin sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda kariyer planlama temelli mesleki yönlendirme faaliyetlerine yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması önerisi yapıldı. Kanımca bu madde eğer gerektiği gibi çalıştırılabilirse, öğrenciler daha okul öncesinde iken beceri ve algılamalarına bağlı olarak ne tür mesleklerde başarılı olabileceğinin yol haritasının belirlenmesi sağlanabilir.

92. maddede ise mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için öğrencilere burs verilmesi önerildi.  Burs verilmesinin meseleyi çözeceğine pek inanamıyorum. Ne zamanki arz-talep dengesini kurabilirseniz, yani meslek lisesini bitiren öğrencilerin üniversitelerin gözde ve iş bulabilen bölümlerine yerleşebildikleri gerçekleşirse, o zaman mesleki ve teknik liselere yönlenme olabilir. Kanımca bunu sağlamak için kısa süre içerisinde şunlar yapılabilir. Mesleki ve teknik eğitiminden mezun bir öğrenci, kendi branşı ile ilgili bir yükseköğretim programına yerleştirildiğinde ek puan uygulanabilir. Çünkü ÖSYM’nin yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS)  mesleki sorular yer almamaktadır. Bu eksikliğin karşılığı olarak bir ek puan verilebilir. Diğer bir çözüm ise ÖSYM’nin mesleki ve teknik lise mezunları için ayrı bir sınav yaparak, üniversite programlarında bu ortaöğretim kurumlarında mezun olanlar için ayrılacak kontenjanlara girmesinin yolu açılabilir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 20. MEB Şurası açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenler için önemli müjdeler verdi. Yüksek lisans ve doktora yapanlara derece verileceğini söyledi. Yanlış bilmiyorsam zaten doktora yapanlara bir derece mevcut durumda da veriliyor. Bu arada profesörlerin ortaöğretim okullarına müdür yolunun açılacağını belirtti. Tabi ilgili mevzuat Resmi Gazete’ de yayınlandıktan sonra daha rahat yorum yapabileceğiz. Profesörlerimiz okul müdürü olmak için hazırlıklarını yapmaya başlayabilirler, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir beklentisi bulunmaktadır.

Şûrada Fırat Üniversitesi ekolünün ağırlığını hissettim. Birçok öğrencimi orada profesör olarak farklı üniversitelerden geldiklerini gördüğümde çok mutlu oldum. Bu öğrencilerimi ya da Fırat ekolünü temsil edenlerin isimleri yazmayacağım. Ama Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer,  Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Petek Aşkar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı (TTKB) Sevgili Prof. Dr. Cihad Demirli, Başkan Yardımcısı Sevgili Doç. Dr. Mustafa Otrar ve ekibi büyük bir performans gösterdiler ve şûranın başarı ile tamamlanmasını sağladılar.

Şûra kararlarının milli eğitimimize yeni ufuklar açması, ancak bu öneri mahiyetindeki kararların resmiyette yürürlüğe alınması ile sağlanabilir. Ben bu ekipten ümitliyim ve bazı önemli değişimlerin gerçekleşeceğine inanıyorum.

      

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@