Fırat Kültür Turizm Koruma Bölgesi çalışmaları

Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilen Keban Baraj Gölü ve çevresinde yapılacak olan iş ve işlemler değerlendirildi.

ELAZIĞ GÜNCEL 16.07.2011, 00:07 16.07.2011, 00:07
1748
Fırat Kültür Turizm Koruma Bölgesi çalışmaları
Elazığ ve Tunceli Valiliklerinin çalışmaları neticesinde "Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" ilan edilen Keban Baraj Gölü ve çevresinde yapılacak olan iş ve işlemler 24-25-26 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda ele alınmıştı.

Çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı Adnan Aslan bir açıklama yaparak ilan edilen bölgede bundan sonra yapılacak çalışmalar ve bu ilan neticesinde bölgenin elde edeceği kazanımlar hakkında bilgiler verdi.

Adnan Aslan bölgenin Turizm Bölgesi ilan edilmesi ile beraber çok önemli desteklerin Turizm Bakanlığı tarafından verilebileceğini, eylem planının hazırlanacağını, bölgenin turizm master planının çıkarılacağını, turizm altyapı hizmet birliği kurularak DPT den kaynak aktarımı sağlanmak suretiyle Hazar Gölü`nün ve Keban Baraj Gölü`nün tüm kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını ifade etti. Adnan Aslan, başta valilikler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kişilere iletilmek ve kamuoyu ile paylaşmak için bir rapor hazırladı.
“Fırat Havzası Turizm Odaklı Kalkınma Projesi Fırat nehrinin ülkemiz sınırları içersinde özellikle barajlar bölgesel olarak bilinen bölgede belirlenmiş olduğu güzergâhın yakın çevresindeki yerleşim alanları ve bu yerleşim alanlarını kapsayan Elazığ, Erzincan, Tunceli, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin içersinde bulunduğu yörenin bölgesel olarak kalkınmasını ve ülkemiz gelişim süreci içersinde hak ettiği yer almasını sağlamayı amaçlayan bölgesel bir turizm gelişim ve kalkınma projesidir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi. Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/ veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları bakanlığın önerisi ve bakanlar kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgelerdir.

Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde ve dışında öncelikle geliştirilmesi öngörülen yeri mevki ve sınırları bakanlığın önerisi ve bakanlar kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerler veya bölümlerdir.

Fırat Havzası Keban Barajı Bölgesi KTKGB İlanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan sınır içersinde kalan alanlara ilişkin alınan kurum görüşleri doğrultusunda 2010 yılında başlatılan süreç 2011 yılında sonuçlanmış ve 2011/1796 sayılı bakanlar kurulu kararı doğrultusunda 05.06.2011 27955 sayılı resmi gazete yayımı ile KTKGB ilanı gerçekleştirilmiştir.
Fırat Havzası Karakaya Barajı Bölgesi KTKGB İlanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm potansiyeli ve sınır belirlemeye ilişkin işlemler tamamlanma aşamasında olup kurum görüşlerinin alınmasını takiben KTKGB ilanı işlemleri gerçekleştirilecektir
Fırat Havzası Atatürk Baraj Bölgesi KTKGB İlanı, İlk iki KTKGB ilanını takiben GAP projesiyle entegre olacak şekilde KTKGB ilanına ilişkin işlemler başlatılacaktır.Planlama Çalışmaları; Fırat havzası kapsamındaki 3 etaplı gelişme stratejisinin her bir etabın kendi iç dinamikleri ile birlikte havza için belirlenecek olan ilkeler çerçevesinde yürütülecek olan planlama sürecini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

Fırat Havzası Strateji Planı; Fırat havzası olarak tarif edilen alan bütününe ilişkin olarak belirlenen temel hedef olan bölgesel kalkınmanın sağlanması için yürütülecek olan sürecin teknik ağırlık olması finansman sorunu bulunması ilgili idareler arası sağlanacak mutabakatın zaman alacak olması ve uygumla gibi bazı konular göz önünde bulundurularak öncelikle havza bütününü kapsayan bir "Strateji Planı" kısa sürede hazırlanmalı ve bu strateji planı tüm süreci kapsayacak şekilde zaman dilimine yayılacak etaplar halinde eylem planına dönüştürülmelidir. Bu sayede hem zaman kaybını önlenecek hem de belirlenen stratejiler doğrultusunda oluşturulacak olan öncelikli konulara ilişkin eylem planları hazırlanarak etaplar halinde uygulanması sağlanacaktır.
Fırat Havzası Sektörel Kalkınma Planı, Fırat havzası olarak belirlenen alan kapsamında bölgesel kalkınma hedefine ulaşabilmesi için belirlenecek olan odak noktalar ve etkileşim alanları ile bütünlük sağlayacak şekilde bir sektörel kalkınma planının hazırlanması ve bu hazırlığında fiziki plana veri teşkil edecek nitelik ve niceliklere sahip olmasına özen gösterilmelidir. Sektörel kalkınma planı fiziki plan özelliğinde olmamakla birlikte sektörel gelişimi yönlendirici nitelikte öngörülere sahip olmalıdır.

Fırat Havzası Çevre Düzeni Planı, Fırat havzası kapsamında ki alanlara ilişkin olarak belirlenecek olan stratejiler ve sektörel kalkınma planlarını takiben planlı gelişimin fiziki planlar ile gerçekleştirilmesini temin etmek ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla üst ölçekli çevre düzeni planı hazırlamak. Bu üst ölçekli planda havza kapsamına giren illerin varsa master planları ile belirlenen hedefler bütünleşecek ve ya eşgüdümü sağlanacak şekilde bir sürecin işletilmesi sonucu ortak hedeflerin oluşturulması ve bu hedefin fiziki planlara yansıtılması sağlanmalıdır.

Nazım ve Uygulama İmar Planlan, Yukarda belirtilen süreç kapsamında gelişme öngörüleri tespit edilen alanların planlı gelişimin sağlanabilmesi amacıyla Nazım ve Uygulama İmar Planları hazırlanarak ilgili idare tarafından onaylandıktan sonra 3194 sayılı imar kanunu kapsamında 18 maddesi uygulaması yapılarak kısıtlayıcılara bağlı kalmaksızın istenilen nitelikte bir imar planlama ve uygulama sürecinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır Nazım ve Uygulama imar planlarında dikkat edilecek en önemli husus planlama alanının geçmişte günümüze önemli bir kültür hazinesini barındırması ve bu medeniyetler ürünü olan kültür ile bu kültürün yansımasını sonucu ortaya çıkan eserlerin geleceğe aktarılması sağlayacak nitelikte bir planlama sürecinin işletilmesi ve planların oluşturulmasını sağlamaktır.

İmar Uygulamaları, Fırat havzası kapsamındaki yerel özellikleri dikkate alan ve bölgesel kalkınma hedefi çerçevesinde oluşturulan imar planlarının hayata geçirilmesinde mülkiyet gibi kısıtlayıcı unsurların planı bozması veya şekillendirmesinin önüne geçebilmesi amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun 18. maddesi kapsamında imara uygulamalarının yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu sayede hem yöresel özelliklerin devamı sağlanacak hem de yöresel özelliklere uyum sağlayacak nitelikte bir gelişim imkânı ortaya çıkacaktır.
Teknik Altyapı, Bölgesel kalkınma hedefinin belirlendiği Fırat Havzasında hedeflere ulaşılmasını sağlayacak olan en önemli unsur bölgede halen eksikliği hissedilen ve çeşitli sebeplerle günümüze kadar gerçekleştirilemeyen teknik altyapı eksikliğinin giderilmesidir. Birinci etap olarak belirlenen Keban Baraj gölüne cepheli olan yerleşme alanlarının birçoğunun halen içme suyu kanalizasyon arıtma tesisi ve çöp döküm alanı ile sanayi atıkları v.b konulardaki eksiklikleri çevre ve su kirliliği olarak ortaya çıkmakta ve hatta mevcut kaynakların geleceğe aktarılmasında çok önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri ile ilgili bir etüt ve tespit yapılarak yerel imkânlarla yapılmayan bölümleri çalışma kapsamındaki yetkili idarelerden maddi ve teknik destek almak kaydıyla tamamlanmalı veya teknolojinin güncellenmesi sağlanmalıdır.

Eylem Planı; Fırat havzası turizm odaklı kalkınma projesi kapsamında birinci etap olarak belirlenen Keban Baraj Gölü kesimini kapsayan ve sınırları 2011/ 1796 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen alana ilişkin olarak yatırımcı kurum ve kuruluşlardan alınacak olan görüş ve program öngörüleri doğrultusunda eylem planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak ve Fırat Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde uygulanmaya başlanılacaktır.

Tanıtım ve Pazarlama; Sahip olduğu özellikler nedeniyle tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Fırat havzasının kültürel mirasının korunarak ve hatta yetiştirilerek gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalarla birlikte yörenin hem Ulasal hem de uluslar arası düzeyde tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir program hazırlanmalı veya yerelde yürütülen çalışmalara bir çerçeve oluşturularak teknik ve maddi katkı sağlamaktır.

Eğitim, Fırat havzası kapsamında yapılması gereken en önemli çalışmalardan birinde eğitim çalışmalarının olduğu aşikârdır. Yürütülmesi gereken çalışmaları başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. Genel eğitim ve öğretim çalışmaları. Turizm eğitimi, Yabancı dil eğitimi. Pansiyonculuk eğitimi. Hizmetçi eğitimi. Eğitim çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yöredeki üniversiteler tarafından bir program dâhilinde yürütülmesi faydalı olacaktır.

Sürdürülebilir İşletmecilik, Yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi sonucuortaya çıkacak olan turizm ürünün sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yorumlanarak turizm işletmeciliğinin bu çerçevede yapılması hem bölgedeki turizm sektörünün devamlılığını sağlayacak hem de yöresel özelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak hem de yöre halkının maddi kazancıyla birlikte yöreye gelenlerin mutlu ayrılmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda yörede izlenecek olan gelişim ve kalkınma programlarının tamamının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde oturtulması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç ve Öneriler,
- Yukarıda özetlenen süreç kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülüp detay çalışmalar yapılacak olmakla birlikte ivedi olarak içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, çöp döküm alanları v
e sanayi atıkları konularında tespit amaçlı bir çalışma yapılıp bu çalışma sonuçlarına göre kaynak kullanımı yönlendirilmelidir.
- Havza genelinde teknik altyapı hizmetlerimi tespit, idare ve idame etmek amacıyla en kısa sürede turizm alt yapı birliği kurulmalıdır
- Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde master plan ve fiziki planlara ilişkin iş ve işlemler başlatılarak zaman kaybı önlenmelidir
- Fırat havzası strateji planı kapsamında belirlenecek hedeflere ulaşabilmesi için kurumları maddi ve teknik destek programı oluşturulması sağlanmalıdır Planlı gelişime ilave olarak eğitim, tanıtım ve işletmecilik sürdürebilirlik vb konularda şimdiden bir program oluşturulup üniversite işbirliği ile işlemsel temellere oturtulmalıdır
- Fırat havzasının 2. ve 3. etabına ilişkin işlemlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülmesi sağlanmalıdır.”
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@