TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Haber: Cengiz Kılınçaslan Fırat Üni­ver­si­te­si ol­duk­ça önem­li bir ba­şa­rı­ya daha imza attı.  YÖK ta­ra­fın­dan Türkiye’nin en iyi üni­ver­si­te­le­ri­nin yer al­dı­ğı “Araş­tır­ma Üni­ver­si­te­si” olarak seçildi.

ELAZIĞ GÜNCEL 15.12.2021, 13:55 16.12.2021, 10:40 Gülçin Turgut
458

Türkiye ve dünya sıralamasını her alanda yükseltmeye devam eden Fırat Üniversitesi tarihinin en önemli başarılarından birine imza atarak yeni bir döneme başladı. YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri” listesine Fırat Üniversitesi de girdi.

Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Rek­tör Prof. Dr. Gök­taş “Araştırma Üniversitesi’nin” ayrıntılarını açıkladı.

Toplantıya; Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Fah­ret­tin Gök­taş Bugün Düzenlemiş Olduğu Basın Top­lan­tı­sın­da “Araş­tır­ma Üni­ver­si­te­si’nin” Ay­rın­tı­la­rı­nı Açık­la­dı. Rek­tör Prof. Dr. Fah­ret­tin Gök­taş Ta­ra­fın­dan Ger­çek­leş­ti­ri­len Basın Top­lan­tı­sın­da Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Meh­met Yıl­maz, Prof. Dr. Bilal Üs­tün­dağ, Prof. Dr. Soner Özgen Ve Genel Sek­re­ter Prof. Dr. Sinan Ak­pı­nar’da Katıldı.

50 YIL­LIK ÖZ­VE­Rİ­LE­Rİ  ÇA­LIŞ­MA­LA­RIN BAŞARISI

Rek­tör Prof. Dr. Gök­taş, “26 Eylül 2017 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sin­de 2017-2018 aka­de­mik yı­lı­nın açı­lı­şın­da 10 araş­tır­ma üni­ver­si­te­si, 5’te aday araş­tır­ma üni­ver­si­te­si ka­mu­oyu­na ilan edil­miş­ti. Tabi onun dı­şın­da diğer üni­ver­si­te­le­rin amaç­la­rı bizim gibi üni­ver­si­te­le­rin amaç­la­rı da en azın­dan aday araş­tır­ma üni­ver­si­te­si olmak için ça­lış­ma­la­rı yo­ğun­laş­tır­mak, bu ko­nu­da ça­lış­maktı. Özel­lik­le araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­ne çok önem veren bir üni­ver­si­te do­la­yı­sı ile ho­ca­la­rı çok ciddi bir çaba sarf et­miş­ler. İki gün önce yani 13 ara­lık 2021 ta­ri­hin­de de yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lun­dan he­pi­mi­zi se­vin­di­ren bir haber ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­dı. Şimdi bu araş­tır­ma odak­lı mis­yon fark­lı­laş­ma­sı pro­je­si­nin amacı as­lın­da şudur de­ğer­li basın men­sup­la­rı. Ni­te­lik­li bilgi üret­me, di­sip­lin­ler arası ça­lış­ma­lar ve iş bir­lik­le­ri­ne teş­vik etmek, dok­to­ra­lı araş­tır­ma­cı inşan sa­yı­sı­nı art­tır­mak, ulus­la­ra­ra­sı iş bir­lik­le­ri­ni ge­liş­tir­mek, üni­ver­si­te­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı alan­da daha gö­rü­nür kıl­mak pro­je­nin amacı bu. Bunun tabi yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­rir­ken 3 ana baş­lık al­tın­da de­ğer­len­di­ri­yor üni­ver­si­te­le­ri. Bi­rin­ci­si araş­tır­ma ka­pa­si­te­si­ne ba­kı­yor, ikin­ci­si ya­pı­lan araş­tır­ma­la­rın ka­li­te­si­ne ba­kı­yor, üçün­cü­sü de et­ki­le­şim ve iş bir­li­ği per­for­man­sı­na tek tek ba­kı­yor. Tek tek bu 310 tane kri­te­ri de­ğer­len­di­re­rek bir pu­an­la­ma­ya tabi tu­tu­yor ve araş­tır­ma üni­ver­si­te­si be­ra­tı­nı tak­tim edi­yor. Ni­te­kim bizim iki gün önce ya­pı­lan top­lan­tı­da üni­ver­si­te­mi­zin bu ko­nu­da ciddi bir ba­şa­rı gös­ter­di­ği­ni araş­tır­ma üni­ver­si­te­si olma kri­ter­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni do­la­yı­sıy­la bu be­ra­tı hak ettiğini yükseköğretim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan bize bil­di­ril­di ve be­ra­tı­mı­zı almış olduk. Üni­ver­si­te­miz ben yükseköğretim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğın­da­ki top­lan­tı­da da söy­le­dim üni­ver­si­te­miz ilk ku­rul­du­ğu günde Elazığlı hemşerilerimiz kendi ar­sa­la­rı­nı üni­ver­si­te­ye tah­sis et­miş­tir. İli­miz­de bir üni­ver­si­te olsun şek­lin­de fedakârlıkta bu­lun­muş­lar tabi o sağ­lam temel üze­ri­ne ku­ru­lan üni­ver­si­te­miz aka­de­mis­yen­le­ri­miz­de 50 yıl­lık ça­lış­ma­la­rı gay­ret­le­ri öz­ve­ri­le­ri ne­ti­ce­sin­de bu nok­ta­ya gel­miş yoksa bir günde ya­pı­lan bir iş değil. Bizim üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­miz ola­rak as­lın­da yap­tı­ğı­mız şey işte bu yıl­lar arası ya­pı­lan bi­ri­ki­mi bir şe­kil­de yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nın önüne daha an­la­şı­lır daha net bir şe­kil­de ön­le­ri­ne koy­mak. Bizim aka­de­mis­yen­le­ri­miz­le bir­lik­te tır­nak­la­rı­mız ile ka­zı­ya­rak elde et­ti­ği­miz bir ba­şa­rı­dır. Bu ba­şa­rı­nın üni­ver­si­te­mi­ze ve ili­mi­ze ba­şa­rı­lar ge­tir­me­si­nin di­li­yo­ruz. An­ka­ra’da bir Ostim ivedi sa­na­yi­si var ki bun­lar f35 uçak­la­rı­na dahi parça üre­ten ka­bi­li­yet­le­re sa­hip­ler. İstan­bul’da Di­lo­va­sı’ndaki, Gebze’deki bu sa­na­yi­yi dik­ka­te ala­cak olur­sa­nız çok ciddi avan­taj­la­rı var. Ben­zer şe­kil­de Bursa’da, İzmir’de de böyle bir avan­taj var. Fakat Bizim Gibi Ata­türk Üni­ver­si­te­si, Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si, Fırat Üni­ver­si­te­si, ha­ki­ka­ten biz aka­de­mis­yen­le­ri­mi­zin adeta tır­nak­la­rıy­la ka­zı­ya­rak elde et­ti­ği­miz bir ba­şa­rı­dır. Bizde bunu yap­tık bunu ya­pın­ca da bu ba­şa­rı geldi. Tabi bu as­lın­da Fırat üni­ver­si­te­sin de ça­lı­şan bütün aka­de­mik per­so­ne­li­mi­zin idari per­so­ne­li­mi­zin ve yıl­lar­dır üni­ver­si­te­ye karşı ciddi bir te­vec­cüh gös­te­ren bir takım üni­ver­si­te­ye kat­kı­sı olan bütün Elazığlı hem­şe­ri­mi­zin as­lın­da bir ba­şa­rı­sı­dır. Ben bu an­lam­da üni­ver­si­te­miz yö­ne­ti­mi ola­rak aka­de­mik per­so­ne­li­mi­ze idari per­so­ne­li­mi­ze Elazığ hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum” dedi.

 “BA­ŞA­RI­MIZ ÇOK ÖNEMİ BİR BA­ŞA­RI­DIR’’

Sınırlı imkanlarla ve hocaların özverili çalışmaları sonucunda önemli bir başarıyı elde ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Gök­taş sözlerine şöyle devam etti, “Biz ken­di­mi­zi Ortadoğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si, Boğaziçi, İTÜ gibi üni­ver­si­te­ler­le kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız zaman bizim ba­şa­rı­mız ger­çek­ten on­lar­la kı­yas­lan­dı­ğı zaman çok önemi bir ba­şa­rı­dır. Çünkü biz böyle sı­nır­lı imkânlarla ho­ca­la­rı­mı­zın büyük öz­ve­ri­le­ri so­nu­cun­da böyle bir ba­şa­rı­ya gel­dik. Bu ba­şa­rı­nın ili­mi­ze, böl­ge­mi­ze, üni­ver­si­te­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum. Şimdi muh­te­me­len biraz sonra kendi ara­mız­da da de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­ca­ğız. araş­tır­ma üni­ver­si­te­si olun­ca ‘bunun bize ka­za­nım­la­rı nedir? Bu ka­mu­oyun­da çok merak edi­len bir konu. En önem­li nok­ta­la­rın­dan bi­ri­si bana göre Türkiye’de bi­li­yor­su­nuz ka­nun­la­rı­mız­da üni­ver­si­te­le­rin gö­re­vi çok net. Yük­se­köğ­re­tim dü­ze­yin­de eği­tim- öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek. Bi­lim­sel araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek. Bir de top­lum­sal hiz­met ya da top­lum­sal atkı gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek. Zaten yük­se­köğ­re­tim ku­ru­lu ba­kan­lı­ğı da Üni­ver­si­te­le­rin Per­for­man­sı­nı de­ğer­len­di­rir­ken bu üç temel üze­rin­den de­ğer­len­dir­me yap­mış. bi­rin­ci­si araş­tır­ma ka­pa­si­te­si,  ikin­ci­si araş­tır­ma ka­li­te­si, di­ğe­ri de et­ki­le­şim yani top­lum­sal hiz­met. Do­la­yı­sıy­la biz araş­tır­ma üni­ver­si­te­si ol­du­ğu­mu­zu ya da bu gru­bun içe­ri­sin­de yer al­dı­ğı­mız zaman biz bir kere şunu is­pat­la­dı­ğı­mız zaman vic­da­nen artık bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­nin hu­zu­ru­nu ve vic­da­ni so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­tir­di­ği­miz için mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Yani biz di­yo­ruz ki dev­let bize yük­se­köğ­re­tim dü­ze­yin­de eği­tim gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rin demiş. Biz bunu is­pat­la­mı­şız. YÖK bunu de­ğer­len­dir­miş ve bu ka­na­ate var­mış. bi­lim­sel araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rin demiş dev­le­ti­miz. Üni­ver­si­te­miz bunu ye­ri­ne ge­tir­miş ve yine top­lum­sal hiz­met gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­rin demiş ve biz bunu ye­ri­ne ge­tir­mi­şiz. Bunun bir hu­zu­ru ve do­la­yı­sıy­la bir ba­şa­rı­sı var. O yüz­den bu ko­nu­da bir kere ken­di­mi­zi gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­mız için bu ko­nu­da ba­şa­rı­lı gö­rü­yo­ruz. Şimdi diğer ta­raf­tan da de­ğer­li basın men­sup­la­rı, araş­tır­ma üni­ver­si­te­si olun­ca dev­le­tin size ayır­mış ol­du­ğu fon­lar­da artış olu­yor”

“EN İYİ DE­Dİ­Ğİ­MİZ ÜNİ­VER­Sİ­TE­LER­DEN BİLE BAZEN BAŞA

BAŞ BAZEN DE ÖNDE OL­DU­ĞU­MU­ZU GÖ­RÜ­YO­RUZ”    

Prof. Dr. Gök­taş, “Bizim YÖK’te yıl­la­lar­dır bek­le­yen bir dep­rem araş­tır­ma ens­ti­tü­müz var. inşal­lah biz onu en kısa za­man­da tek­rar YÖK’e su­na­ca­ğız. Yani bunun bir an önce ku­rul­ma­sın­da te­mas­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz. Bu da yine araş­tır­ma üni­ver­si­te­si ol­du­ğu­muz­dan iş­i­mi­zin ko­lay­la­şa­ca­ğı an­la­mı­na ge­li­yor. Yine Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, st­ra­te­ji ve bütçe baş­kan­lı­ğın­da veya insan kay­nak­la­rı baş­kan­lı­ğın­da her yıl üni­ver­si­te­le­ri­mi­ze bir takım per­so­nel tah­si­si ya­pı­lı­yor. Bu per­so­nel tah­si­si te­miz­lik iş­çi­sin­den tutun da  pro­fe­sör kad­ro­su­na kadar bütün kad­ro­la­rı içe­ri­sin­de alı­yor. Bu ko­nu­da da üni­ver­si­te­miz tabi artık yarım asır­lık bir üni­ver­si­te ol­du­ğu için ciddi bir da­ral­ma var. Yani biz is­te­di­ği­miz kadar pro­fe­sör kad­ro­su ala­mı­yo­ruz. Artık dok­to­ra öğ­re­tim kad­ro­su sı­nır­lı ge­li­yor. Araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­su sı­nır­lı ge­li­yor. İnşal­lah bu ko­nu­da da hani Araş­tır­ma Üni­ver­si­te­si olun­ca yine yük­se­köğ­re­tim baş­kan­lı­ğın­dan bize söy­le­nen Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­mız, insan kay­nak­la­rı baş­kan­lı­ğın­dan yine Araş­tır­ma Üni­ver­si­te­le­ri po­zi­tif ay­rım­cı­lı­ğa tabi tu­tu­la­cak. Böy­le­ce insan kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da da üni­ver­si­te­miz ra­hat­la­mış ola­cak. Yine as­lın­da Türkiye’de diğer Avrupa ül­ke­le­riy­le ya da ge­liş­miş ül­ke­ler­le kı­yas­lan­dı­ğın­da dok­to­ra­lı ele­man sa­yı­sın­da biz çok iyi bir sı­ra­da de­ği­liz. Yine bu ko­nu­da araş­tır­ma üni­ver­si­te­le­ri­nin bir mis­yo­nu var. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­ler­de in­şal­lah dok­to­ra­lı ele­man sa­yı­mı­zı art­tır­ma yö­nün­de de YÖK’ün bize bir kat­kı­sı ola­cak. Yani biz üni­ver­si­te­miz­de daha çok dok­to­ra yap­tır­ma imkânına sahip ola­ca­ğız. Böy­le­ce hem ül­ke­mi­ze hem de böl­ge­mi­ze dok­to­ra­lı ele­man sa­yı­sı­nı art­tır­ma ko­nu­sun­da da yine biz üni­ver­si­te ola­rak bir mis­yo­nu ye­ri­ne ge­tir­miş ola­ca­ğız. Tabi de­ğer­li basın men­sup­la­rı bu araş­tır­ma üni­ver­si­te­si be­ra­tı­nı almak ha­ki­ka­ten bizim bütün aka­de­mik per­so­ne­li­mi­zin 2017 yı­lın­dan beri hak ettiği, bek­le­di­ği bir so­nuç­tu. Yani te­sa­dü­fi bir sonuç değil. Ben bir­kaç üni­ver­si­te­de daha önce ça­lış­tım. TÜBİTAK’ta, YÖK’te gö­rev­le­rim var. Rek­tör yar­dım­cı­mız, Mehmet Yıl­maz ho­ca­mız bu ko­nuy­la il­gi­li ken­di­si­ni gö­rev­len­dir­miş­tik. Biz Fırat Üniversitesini as­lın­da ba­tı­da­ki iyi üni­ver­si­te­ler­le kı­yas­la­dı­ğı­mız zaman as­lın­da bir­çok ko­nu­da on­la­rın çok önün­de ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yor­duk. Ni­te­kim ben üç hafta önce yö­ne­tim kurlu baş­ka­nı­mız­la bir top­lan­tı­da bunu dile ge­tir­dim. Yani üni­ver­si­te isim­le­ri­ni de ve­re­rek biz Fırat Üni­ver­si­te­si ola­rak bir­çok ko­nu­da bu üni­ver­si­te­le­rin önün­de­yiz. Ancak üni­ver­si­te sa­na­yi iş­bir­li­ği kıs­mın­da ge­ri­de­yiz o da çok bi­z­den kay­nak­lan­mı­yor. İli­miz­de sa­na­yi son bir­kaç yıl­dır ger­çek­ten se­vin­di­ri­ci bir nok­ta­ya doğru gi­di­yor. Biz onun dı­şın­da­ki bütün gös­ter­ge­ler­de as­lın­da en iyi de­di­ği­miz üni­ver­si­te­ler­den bile bazen başa baş bazen de önde ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yo­ruz diye baş­ka­nı­mı­za ilet­miş­tim. On­la­rın da mu­hak­kak dik­ka­ti­ni çek­miş­tir. Bir hedef var. Her­kes o he­de­fe ulaş­mak için canla başla ça­lı­şı­yor. Do­la­yı­sıy­la bazı üni­ver­si­te­le­ri tek­rar ge­ri­ye almak işin akı­şı­na ters ol­du­ğu için araş­tır­ma üni­ver­si­te­le­ri sa­yı­la­rı 20’ye çı­ka­rıl­dı ve biz bu gru­bun içe­ri­sin­de yer al­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bunun tek­rar Ela­zığ’ımıza, Üni­ver­si­te­mi­ze, Böl­ge­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. He­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@