TUNCER: "Yabancı Çalışanlar İçin Çalışma İzni Alınması Gerekiyor"

HABER: VEDAT YETİK - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, çalışma hayatında yabancı işçilerin istihdamı konusunda dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

TUNCER: "Yabancı Çalışanlar İçin Çalışma İzni Alınması Gerekiyor"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, çalışma hayatında yabancı çalışanlar için çalışma izni alınması, çalışanlara ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi, sahte sigortalılık-sahte işyerleri ve SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına konu fiiller ve İPC tutarları hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Tuncer, Sosyal Güvenliğin devletin vatandaşlarına sunması gereken en temel haklardan biri olduğunu belirterek, kurum olarak çağın gerektirdiği uluslararası standartlarda kaliteli, çözüm odaklı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik anlayışı çerçevesinde hizmet sunduklarını ifade etti.
 

"İŞÇİ VE İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİ EN ÖNELİ GELİR KAYNAĞIMIZ"

Sosyal Güvenlik Kurumunun en önemli gelir kaynağının işçi ve işveren sigorta primleri olduğunu belirten Tuncer,"Söz konusu primlerin tam ve zamanında ödenmesi Kurumumuz açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Sosyal güvenlikte kayıtdışılık, salt olarak çalışanın sigortasız çalıştırılması anlamına gelmeyip, ayrıca çalışanların gerçek gün ve gerçek kazanç tutarlarının da kuruma bildirilmemesi esas alınarak meselenin geniş manada değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır." dedi.
 

"KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE"

Kayıtdışı istihdamın ülke ekonomisi, işverenler ve çalışanlar üzerinde ciddi kayıplara neden olduğunu aktaran Tuncer, özellikle Suriyeli sığınmacıların istihdamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için işverenlerin tüm çalışanları için çalışma izinlerini almalarını ve mevzuatın öngördüğü şartları yerine getirmelerini istedi.
 

"YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI GEREKİYOR"

İşverenlerce çalıştırılacak kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni alınması gerektiğini belirten Tuncer, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 2 inci ve 3 üncü maddeler uygulanmaz.

Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, yabancıya ödenecek ücretin en az başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen seviyede olması gerekir.

Çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur. Bu gruplar:

-Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,

-En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

-Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

-Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

-Çalışma izni başvuruları elektronik ortamda

https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin adresinden yapabilir.

-İşverenler bu adresteki Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sisteminde e-imza ile işyeri kaydı oluşturur. Başvuru Bakanlık tarafından uygun olarak değerlendirilirse belirlenecek çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapılarak çalışma izni alınır.

-Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda işverene 10.812 TL’ye kadar (2020 yılı için) idari para cezası uygulanır."

ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ

"2009 yılında ücretlerin banka kanalıyla ödenmesine dair düzenleme yapılmış ve 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücretleri banka aracılığıyla ödemesi zorunlu hale getirilmiştir.

2016 yılında yapılan değişiklik ile; işverenlerin Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması halinde çalıştırdıkları işçilere yapacakları ücret dahil her türlü ödemenin kanuni kesintileri düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu zorunluluğa aykırılık halinde herbir işçi ve herbir ay için 4857 Sayılı İş Kanununun 102.madesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2020 yılı için 289,29 TL tutarındaidari para cezası uygulanmaktadır."

SAHTE SİGORTALILIK VE SAHTE İŞYERİ

"İşyerlerinde sigortalı olarak bildirilen kişilerin o işyerinde fiilen çalışan kişiler olması gerekir. Bir işyerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı olarak bildirilen kişiler “sahte sigortalı” olarak değerlendirilmektedir.

Fiilen çalışmadığı halde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, bu kişiler için ödenen primler iade edilmemekte ve SGK tarafından sahte olarak bildirilen sigortalılar için yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

Gerçekte herhangi bir şekilde mal veya hizmet üretilmemekle birlikte, bazı kişileri sigortalı olarak göstermek için kurulmuş paravan işyerleri “sahte işyeri” olarak değerlendirilmektedir.

işyerleri Kurumca benimsenen çeşitli kriterlerine göre tespit edilmektedir. Sahte işyeri olduğu belirlenen işyerlerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilmekte, buralardan sigortalı olarak bildirilen kişilerin sigortalılığı sahte sigortalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin hizmetleri iptal edilmekte, adlarına yatan primler iade edilmemekte, yapılan harcamalar (sağlık harcamaları, ödenekler, gelirler ve aylıklar) faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

İşyerlerinde çalışan işçilerin çalışmadıkları başka bir işyerinden sigortalı olarak bildirilmeleri durumunda ise hem sigortasız çalıştırma (fiilen çalışılan işyerinde) hem sahte sigortalılık (fiilen çalışılmayan ancak bildirim yapılan işyerinde) söz konusu olmaktadır. Bu durumda hem sahte sigortalılığa ilişkin hem de sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin yaptırımlar uygulanmaktadır.

İşyerinde fiilen çalışmayan kişilerin SGK’ya sigortalı olarak bildirilmesi evrakta sahtecilik olarak değerlendirildiğinden TCK’ya göre suç sayılmaktadır. Bu durumda ilgili işveren, muhasebeci ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sahte işyeri de TCK’ya göre suç sayıldığından aynı uygulama sahte işyerlerinin tespiti halinde de söz konusudur.

Meslek mensubu arkadaşlarımızın genelini tenzih etmekle beraber bazı kötü niyetli muhasebeci veya mali müşavirler tarafından işverenlerin bilgisi dışında bu uygulamalara başvurulduğu tespit edilebilmektedir. Bu durumda ilgili işverenler büyük mağduriyet yaşadığından, işverenlerin çalıştıkları muhasebeci ve mali müşavirler konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir."

SGK TARAFINDAN UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA KONU FİİLLER VE BU FİİLLERE YÖNELİK UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI:

Sigortalı işe giriş bildirgesinin işveren tarafından Yasal süreyi 30 gün geçtikten sonra verilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 1 Asgari Ücret

Yasal süreyi 30 gün geçmeden verilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 1/4 Asgari Ücret

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin kurumca tespit edilmesi: Her Bir Sigortalı İçin 2 Asgari Ücret

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin kurumca tespit edildiği ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması: Her Bir Sigortalı İçin 5 Asgari Ücret

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi: Her Bir Sigortalı İçin Asgari Ücretin 1/10’u

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi : 3 Asgari Ücret

İş yeri bildirgesinin yasal süre içinde verilmemesi fakat 30 gün içinde verilmesi: 3/4 Asgari Ücret

Aylık prim ve hizmet belgesi- İşverence verilmesi: Sigortalı Sayısı Başına Asgari Ücretin 1/8’i

Kurumca resen düzenlenmesi: Asgari Ücretin Yarısı

Sigortalının meslek adı/kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi halinde (muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde: Sigortalı Başına Asgari Ücretin 1/10’u

Aylık prim hizmet belgesi (Ek / Asıl) (Mahkeme kararına, denetim raporu ve kamu idarelerinin belgelerine göre eksik gün ve kazanç bildirimi olması hali): 2 Asgari Ücret

İş yeri kayıtlarının 15 gün içinde ibraz edilmemesi: 12 Asgari Ücret

Diğer defterleri tutanlar: 6 Asgari Ücret

Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında: 3 Asgari Ücret

Denetim sonucu ortaya çıkan asgari işçilik tutarının mal edildiği her ay için: 2 Asgari Ücret

Ücret bordrosundaki her bir geçersizlik: Asgari Ücretin Yarısı

Defterdeki her bir geçersizlik hali: Asgari Ücretin Yarısı

Denetimin engellenmesi halinde: 5 Asgari Ücret

Denetimin engellenmenin cebir ve şiddet içermesi halinde: 10 Asgari Ücret tutarında İdari Para Cezası uygulanır.

Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:36
Öğle 12:12
İkindi 15:11
Akşam 17:39
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@