"YANGINDAN MAL KAÇIRIYORLAR"

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Genel Sekreteri Hayri Günay, Maden ilçesindeki maden rezervinin işletilmesine yönelik 21.04.2022 tarihinde yapılacak ihalenin yürütmesinin durdurulmasını ve ihalenin iptal edilmesini talep etti. Hayri Günay yeni ihale şartnamesinin iptali için de dava açtıklarını belirtti.

ELAZIĞ GÜNCEL 08.04.2022, 15:57 Editör
617
"YANGINDAN MAL KAÇIRIYORLAR"

Maden ilçesine MTA Genel Müdürlüğü MAPEG tarafından ihale çıkarılan ve iki defa ertelenen maden sahasının yeni ihale şartnamesi konusunda açıklamalarda bulunan Yüksek Maden Mühendisi ve Emmad(Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği) Genel Sekreteri Hayri Günay şartnamesinin iptali için dava açtıklarını söyledi.

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Hayri Günay zengin maden rezervleri ihalesinin yangından mal kaçırır gibi 21 Nisan tarihine alınmasına tepki gösterirken,  “Yan uç ürün izabe tesisine sahip olan tek firma Cengiz Holding’dir. Yan uç ürün tesisi kurulumu noktasında güncel ihale metninde bir değişim yapılmamıştır” diyerek ihalenin durdurulmasını istedi.

İHALE TARİHİ İKİ AY DAHA UZATILSIN

Elazığ'a ve ülkemize  daha büyük faydalar sağlayabilmesi adına belirli taleplerinin olduğunu söyleyen Hayri Günay, " Gerek yerel ve gerekse ulusal basınında yer alan ve Elazığ gündemini meşgul eden Elazığ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır. Bilindiği üzere Elazığ, Adıyaman İlleri dahilinde bulunan ER:3419460 Sayılı IV. Grup Maden Sahasının Uç Ürün Ve Yan Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Şartlı İhale’si 09.02.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Yayınlanan ihale ile ilgili mahkeme sürecinin devam etmesiyle beraber ilgili ihale iptal edilmiş, ilgili ihale metni güncellenerek 05.04.2022 tarihinde yeni bir ihale ilan edilmiştir. İhale tarihi yasal sınırlar içerisinde ihalenin yapılacağı en erken tarih olan 15 günlük sınıra uygun olarak yine yangından mal kaçırır gibi 21.04.2022 tarihine alınmıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere sahanın gerçek değerini bulabilmesi, hem ülkemize hem de şehrimize daha büyük faydalar sağlayabilmesi adına belirli taleplerimiz olmuştu. Bunların başında gelen ihaleye tam katılımın sağlanarak rekabetin gerçek anlamda oluşması için ihale tarihinin iki ay ertelenmesi ile hem sahada bulunan kaynağın daha gerçekçi olacak şekilde ortaya konması sağlanacak hem de ihaleye daha detaylı bir hazırlık sağlanmasının önü açılacaktı” dedi.

“YENİ TESİS KURULMASI” HÜKMÜNÜN GETİRİLMESİ DE YİNE KARŞILIKSIZ BIRAKILMIŞ

Hayri Günay, “Yeni Tesis Kurulması” Hükmünün getirilmesi yine Karşılıksız bırakıldığını kaydederek,  “Ancak yeni ihale için verilen süre yine olabilecek en erken tarihte verilerek bunun önü kapatılmıştır. Halkımızın ve yöneticilerimizin diğer bir talebi olan ihale şartlarından “mevcut tesis kapasitesinin artırılması” ifadesinin çıkarılarak sadece “yeni tesis kurulması” hükmünün getirilmesi de yine karşılıksız bırakılmış, yörenin insanının zararına olabilecek şekilde mevcut tesisi olan firmalar lehine bir ortam oluşturulmuştur. Güncel ihale şartnamesinde uygulanan düzenlemelere göre devlet gelirini 10-12 kata çıkaracak olan ihale yönteminin değiştirilerek Sahanın gelirden (cirodan) pay alınması usulü ile açık artırmaya çıkarılması ve devlete en çok payı verecek firmanın sahayı alması isteğimiz de görmezden gelinmiş yeni ihale metninde dikkate alınmamıştır” ifadeleri yer verdi.

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Hayri Günay, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

BELGE VEYA AÇIKLAMA YER ALMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR

“Mahkemenin 29.02.2022 tarihli kararı ile davalı idareden istenilen bilgi ve belgelerin dava dosyasına sunulmadığı görülmekle; 29.03.2022 tarihli ara kararı ile davalı idareden, dört ayrı hususla ilgili bilgi ve belge istenmiştir. Davalı İdare, bir adet CD ile belge sunumu yapılmıştır. Davalı İdarece sunulan CD usulüne uygun şekilde tarafımızca Mahkeme’den alınarak incelenmiştir. İdarece sunulan CD içeriğinin, davalıdan bilgi ve belge istenen dört ayrı konudan birincisi ile ilgili olduğu; diğer üç konuda bilgi, belge veya açıklama yer almadığı anlaşılmaktadır”

BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR

“Şöyle ki; 29.03.2022 tarihli ara kararı ile davalı İdareden beş ayrı konuda istenen belgelerden, sadece, “Dava konusu edilen Elazığ-Adıyaman illeri sınırları dahilinde bulunan ER:3419460 sayılı IV. Grup Maden Sahasının ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilmesine ilişkin ihale kararının, ihale ilanının ve ihale şartnamesinin bir örneği ile söz konusu işlemlere dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeler” sunulmuştur. Ara kararda geçen; “Elazığ-Adıyaman illeri sınırları dahilinde bulunan ER:3419460 sayılı IV. Grup Maden Sahasında rezervlerin tespit edilmesine yönelik arama çalışmalarının tamamlanıp tamamlanmadığının ve sahanın mevcut rezervinin tespit edilip edilmediğinin sorulmasına, buna ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneğinin Mahkemeye gönderilmesi” “Taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nce yapılan arama çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin neler olduğunun açıklanmasının istenilmesine, buna ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneğinin Mahkemeye gönderilmesinin istenilmesi” “Elazığ-Adıyaman illeri sınırları dahilinde bulunan ER:3419460 sayılı IV. Grup Maden Sahasına ilişkin olarak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş arama ruhsatı ile söz konusu arama ruhsatına dayanılarak gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde Maden Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü adına düzenlenen buluculuk hakkına ilişkin evrakın bir örneğinin Mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine, ayrıca Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü adına düzenlenen arama ruhsatının Genel Müdürlüğe devrine ilişkin bilgi ve belgelerin dava dosyasına sunulmasının istenilmesi” konularında ise, herhangi bir bilgi veya belge sunulmamış, bir açıklama da yapılmamıştır”

MTA ADINA BULUCULUK BELGESİ DÜZENLENMİŞ DEĞİLDİR

“Dava dilekçemizde de açıklanmış olduğu üzere; İdarece bilgi ve belge sunulmayan dört husus, yapılan ihaleye ilişkin hukuka aykırılık oluşturan konularla ilgili olup; bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Bu cümleden olmak üzere; birinci olarak, MTA tarafından yapılan arama sonuçları rapora bağlanmadan, saha terki yaptırılarak ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeple ara kararının ikinci bendindeki konuda bilgi ve belge sunulması mümkün olmayıp, arama faaliyetleri tamamlanıp, rezerv belirlenmeden ihaleye çıkılmış olduğu anlaşılmaktadır. İkinci olarak; tabii ki, MTA tarafından yapılan arama çalışmalarının sonuçlarının ve elde edilen verilen bildirilmesi mümkündür. Zira, MTA tarafından uzunca bir süre arama faaliyeti yapıldığı, hatta arama faaliyetleri için büyük harcama yapıldığı ortada ve davalı İdarenin de kabulündedir. Bu arama faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler şüphesiz mevcuttur. Ancak, bu veriler mahkemeye sunulmaktan imtina edilmiş olmaktadır. Zira, bu veriler mahkemeye sunulduğunda, çok büyük bir maden rezervinin hukuka ve kamu yararına aykırı şekilde gizlenerek, rezervi bilinmeyen bir saha gibi ihale yapıldığı alenileşecektir. Bu sebeple idarece bu konuda bir bilgi belge sunulmadığı gibi, açıklama da yapılamamıştır. Nihayet, dava dilekçemizde açıklandığı üzere, MTA adına buluculuk belgesi düzenlenmiş değildir. Dolayısıyla, buluculuk belgesi sunulması mümkün değildir. Şu halde, dava konusu ihaleye konu maden sahasının, rezervleri rapora bağlanıp, rezerv durumu itibariyle kamu yararına uygun şekilde, pay alma usulüyle ihale edilmesi gerekirken, “rezervi bilinmeyen saha” statüsünde ihale şartnamesi düzenlendiği açıkça anlaşılmaktadır”

GÜNAY’DAN İKİNCİ ŞARTNAME İÇİN BEYAN

“Davalı idare, işbu davamızın açılmasından sonra şartnamede bazı değişiklikler yapıldığından bahisle ihale tarihini 4 Nisan 2022 olarak değiştirmiştir. Bu konuda, dava dosyasına sunduğumuz önceki beyanımız bulunmaktadır. Şimdi ise, davalı İdare Şartnamede değişiklik yapılacağını ilan ederek önce ihalenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini ilan etmiş; sonra da Şartnamede ikinci kere bazı değişiklikler yaparak, ihalenin 21.04.2022 tarihinde yapılacağını ilan etmiştir. Bu bakımdan belirtmek isteriz ki, ülkenin çok önemli bir varlığının, bu şekilde yeterince hazırlık yapılmadan, şartname sürekli değiştirilerek ve ihale tarihi ertelenerek ihale edilmesi kendi başına kamu yararına aykırıdır. İşte bütün bu kargaşa, sahanın dava dilekçemizde açıklandığı gibi, hukuka aykırı şekilde, kamu yararına yönelik değil de, belirli bir şirketin yararına olacak şekilde ihale edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır”

GÜNAY: GÜNCEL İHALE METNİNDE BİR DEĞİŞİM YAPILMAMIŞTIR

“Davalı İdarenin İhale Şartnamesinde yaptığı ve puanlamaya dair önemli hususlarla ilgili olarak aşağıda açıklamalar yapılacaktır. Alıcı kısmında yapılan düzenlemelerde özellikle “e” fıkrasında belirtilen “İhalenin yapılacağı tarihte, paylarının en az yüzde 50’si yurt içinde kurulu bir uç ürün (izabe) tesisi ve yan uç ürün tesisine sahip olan bir şirkete ait olan teklif sahibi gerçek veya tüzel kişiyi” tanımlamaları ile bakır harici uç ürünlere ait izabe tesislerine sahip olan firmalara da ayrıcalık tanınmasının önü açılmış, bir önceki ihale metninde ülkemizdeki bakır izabe tesisine sahip Cengiz Holding’e sağlanmış haksız faydaya kılıf bulunmaya çalışılmıştır. EK 6’da puanlamaya esas olan üretim değerleri baz alındığında ilgili üretimin (20.000 ton/yıl) altın ve gümüş cevherlerinden üretilemeyeceği bilinmektedir. Bu noktada alternatif olan çinko-kurşun izabe tesisine sahip olan tek firma, Lineer Metal Sanayi ve Tic. A.Ş. bulunmaktadır. Fakat mevcut tesis için sahada bulunan çinko cevherinin belirtilen üretim değerlerinin (beyanının) oldukça altında olduğu bilinmektedir. İlgili saha için bu değerleri karşılayabilecek tek kaynak bakır cevherine aittir. Böyle olunca, davalı idarenin, Şartname oyunlarının, dava dilekçemizde belirtilen, Şartnamenin, Cengiz Holding A.Ş. bünyesindeki Eti Bakır A.Ş. ne verilmek üzere hazırlandığına dair iddiamızı ve ihalede rekabetin sağlanmadığı gerçeğini değiştirmiş olmamaktadır. Kaldı ki, yan uç ürün izabe tesisine sahip olan tek firma yine Cengiz Holding’dir. Yan uç ürün tesisi kurulumu noktasında güncel ihale metninde bir değişim yapılmamıştır”

MEVCUT TESİS SAHİPLERİNİN BEYANLARININ ESAS KABUL EDİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR

“Görüldüğü üzere, davalı idare, kamu yararının gerektirdiği usul ve yöntemle, hukuka uygun bir ihale yapmak yerine, davamızda iddia edilen hususlarla ilgili şartname oyunları yaparak perdeleme yapma yoluna gitmektedir. Açıkçası, kamu kuruluşlarının, kamu yararını gözetmekte ısrarcı olması gerekirken, kişilerin yararını gözetmekte ısrarcı olduğu görülmektedir. Şartnamedeki başka bir değişiklik yapılmış olup, bir önceki ihale metninde bulunan ve talep edilen 7.2. maddesinin f bendindeki “Mevcut tesislerde Uç ve Yan Uç Ürün üretilmesinin istenilmesi durumunda, mevcut tesislerinin ilgili kurumlarından alınmış kapasite raporları” ibaresi kaldırılmış ve mevcut tesis sahiplerinin beyanlarının esas kabul edilmesinin önü açılmıştır. Böylelikle kapasite artırma yükümlülüğü bir nevi ortadan kaldırılmıştır. Yeni tesis yatırımı yapacak firmalar ile yatırım maliyeti makası iyice açılmıştır. Böylece, ihalede mevcut tek tesisin sahibi olan, Cengiz Holding A.Ş. (Eti Bakır A.Ş.) firmasına sağlanan avantaj kuvvetlendirilmiş olmaktadır”

BU HUKUKA AYKIRI ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİN DÜZENLENDİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR

“Nihayet, bir diğer değişiklik ile ihale dokümanlarındaki EK 6 nolu puanlama tablosunun 3 numaralı maddesinde belirtilen “MTA Payı” kısmında, ilgili pay % 0,5’den %1’e çıkarılmıştır. Ülkemiz maden kanununa göre alınacak olan buluculuk payı halihazırda ihale şartnamesinin 17.4. maddesinde belirtildiği üzere MTA’nın buluculuk raporuna göre belirlenecek olup bu puanlamada belirtilen pay ek bir pay olarak MTA’ya verilecektir. Önceki beyanımızda açıklandığı üzere, esasen MTA adına buluculuk belgesi düzenlenmiş olmayıp, Kanuna göre sahanın terk edilmesinden sonra Buluculuk Belgesi düzenlenemeyeceğinden, böyle bir ödeme de yapılmayacaktır. Kaldı ki, MTA’nın bir buluculuk payı hakkı varsa, bunun usulüne uygun şekilde belgeye bağlanıp, ihalenin buna göre yapılması da Kanun gereğidir. Bu hususlar önceki dilekçelerimizde açıklanmıştır. MTA’nın keşif çalışmaları rapora bağlanıp, buluculuk belgesi düzenlendikten sonra, sahanın rezervi belli olmayan saha statüsünde ihalesi mümkün olmayacağından, sırf sahayı rezervi belli olmayan terk edilmiş saha statüsü ile ihale edebilmek için bu hukuka aykırı şartname hükümlerinin düzenlendiği açıkça anlaşılmaktadır. Sonuç ve talep olarak; Dava dilekçemizde açıkladığımız sebeplerle, davalı İdarenin Mahkemece istenen bilgi ve belgeleri sunmadığı da nazara alınarak, 21.04.2022 tarihinde yapılacak ihalenin yürütmesinin durdurulmasına ve nihayet ihalenin iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz” açıklamalarında bulundu.


 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@