Erzincan İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısı meclis başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. 2018 Yılının 4. Ay toplantısında, ilçeler de ve köylerde devam eden yatırımlar görüşüldü.

Erzincan 17.04.2018, 09:03 17.04.2018, 09:03
224
Erzincan İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi nisan ayı toplantısı meclis başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. 2018 Yılının 4. Ay toplantısında, ilçeler de ve köylerde devam eden yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle; "İl Özel İdaresi kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kapatılarak söz konusu birimin görevlerini yerine getirmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün kurulması gerekmektedir.

Bu itibarla; İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro ihdası başlığı altındaki 10. maddesinde “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu Yönetmeliğe uygun olarak il genel meclisince ihdas edilir.” Hükmü yer almaktadır.

İl Özel İdaresi Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile (Değişik:RG-22/05/2016-29719) İdaremiz Norm Kadrosunda bulunan 12 adet Müdür kadrosu 14’e yükseltilmiştir.Bu kapsamda; İdaremizde ihtiyaca binaen 1 adet 1. derece Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesini,

Yine aynı yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasında “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır.” denilmektedir.Bu kapsamda; İl Özel İdaremizin Memur Norm Kadro listesinde boş olan 1 adet 1. derece Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine ihtiyaca binaen 1 adet 1. derece Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesini,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Ergan Dağı Kayak Tesislerinde gerekli görülen pist düzenleme ve yeni pist açılması işlerinin, İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak İdare imkanları ile yapılmasına,

Erzincan İl Özel İdaresinin de % 50 oranında ortağı olduğu, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi, 25.11.2017 tarih ve 30251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgeleri Yönetmeliği’nin 69.maddesi gereği oluşturulacak Müteşebbis Heyeti Üyeliğine, Erzincan İl Özel İdaresini temsilen asıl üye olarak İlimiz Valisi, İl Genel Meclisi Üyeleri Ünal Tuyğun, Ahmet Gedik, Adnan Yılmaz, Genel Sekreter Yaşar Felekoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Salim Saltaş, Yazı İşleri Müdürü Orhan Bulut, Mali Hizmetler Müdürü Fatih Kalkan’ın, yedek üye olarak İl Genel Meclisi Üyeleri Recep Gündüz, Bahadır YILDIRIM, Hüseyin Kalkan, Hüseyin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcısı M.Teoman Yerlikaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Şinasi Albayrak, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hakan Çelik, Yatırım ve İnşaat Müdürü Sermet Dabanlıoğlu’nun seçilmelerine, İçişleri Bakanlığı’nın 180 günlük Eylem Planı kapsamında "Biz Anadoluyuz Projesi" hayata geçirilecektir. Porje ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 21 İlden seçilecek 15 yaş ve altı 50.000 katılımcının Ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 22.08.2017 tarih ve E.3021 sayılı yazılarında, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında yapılacak olan Ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret edecek İlimizdeki öğrencilerin yol giderlerinin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (c) bendinde; “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak” İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından,Merkez Gümüştarla Köyü’nde Afetzede Yerleşim Yeri İmar Planı içerisinde kalan 101, 102 ve 103 adalarda Çevre Koruma Vakfı tarafından ağaç dikilen alanın, İmar planında Ağaçlandırılacak Alan, 1229 parsel numaralı taşınmazın özel mülkiyete ait olması nedeniyle Konut Alanı 103 ada, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların da Park Alanı olarak hazırlanan İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Çayırlı İlçesi Mirzeoğlu Köyü kanalizasyonunda oluşan arıza nedeniyle çevreye zarar verdiği, İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafında yerinde inceleme yapılarak mağduriyetin giderilmesine,

İl Genel Meclisinin 03/04/2018 tarihinde yapılan 2018 yılı Nisan ay’ı 2.birleşimde; 5302 Sayılı İl Özel İdare Yasası’nın 25.Maddesi gereğince yapılan gizli oy’lama sonucunda, İl Encümeni Üyelikleri için Merkez İlçe Temsilcisi Ünal Tuyğun 21 (Yirmibir) oy, Otlukbeli İlçe Temsilcisi Recep Gündüz 21 (Yirmibir) oy, Refahiye İlçe Temsilcisi Halil Altun 21 (Yirmibir) oy alarak İl Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir. 03/04/2018 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16.maddesi gereğince; İlimizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve köylerimize yapılan hizmetlerin takibini sağlamak için Köy İşleri Takip Komisyonu kurulması, İlimizde meydana gelebilecek doğal afetlere hazırlıklı duruma gelebilmek için Afet İşleri Komisyonu kurulmasına kurulacak bu komisyonlardaki üye sayılarının 5’er kişiden oluşturulmasına, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının 7’şer, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarının 5’ er kişiden oluşturulmasına,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Ahmet Gedik,Ünal Tuyğun,Adnan Yılmaz,Hüseyin Kalkan,Abdulkadir Can,Oktay Kılınç,Hacı Mehmet Akgül’ün, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Plan ve Bütçe Komisyonu,Recep Gündüz,Nezihan Gül,Hüseyin Peker,Bahadır Yıldırım,Mustafa Seyran,Özkan Yılmaz,Sinan Ak’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Nezihan Gül, Hüseyin Peker, Mustafa Seyran, Mustafa Şahin,Sinan AK’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Çevre ve Sağlık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Halil Altun,Remzi Öz,Bahadır Yıldırım,D.Ali Aksu,Ali Oktay’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu

Recep Dağ,Recep Gündüz,Hüseyin Koçyiğit,Özkan Yılmaz,Mustafa Şahin’in, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Köy İşleri Takip Komisyonu

Hüseyin Koçyiğit,Remzi Öz,Recep Dağ, Ali Oktay,Dursun Ali Aksu’nun, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Köy İşleri Takip Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine,

Afet İşleri Komisyonu

Halil Altun,Hüseyin Peker,Mustafa Seyran,Ali Oktay,Sinan AK’ın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince yapılan işarı oylama sonucunda Afet İşleri Komisyon Üyeliklerine seçilmelerine, İlimiz Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü sınırları içerisinde muhtelif parsellerde 16,3 ha’lık ilgili taşınmazlar üzerinde 5.97 MW güce sahip Hidroelektrik Santrali (HES) amaçlı hazırlanan uygulama imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Kemah İlçesinde bulunan yayla yollarının bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresi 2018 yılı programı ikmal edildikten sonra mahallinde inceleme yapılarak gereğinin yapılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Merkez Binkoç Köyünde eksik kalan stabilize işlerinin İl Özel İdaresine ait araçların boş kaldığı zamanlarda tamamlanmasına,

Otlukbeli İlçesi Merkez Fatih Orta Okulu yemekhane ve tuvalet bakım, onarım yapımı işi için 40.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile Otlukbeli İlçe Merkezinde çok amaçlı toplantı ve düğün salonu yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili talebin ödenek yetersizliği nedeniyle reddine, Merkez Değirmen Köyü; 02.12.2015 tarih ve 21 sayılı kararı ile Mülga Dörtler Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmış imar planında; 154 ada 1,2,3,5,6,7,8,9,10 parseller üzerinde yer alan, köyün içerisinden geçen yolun 12 metre olarak çizilmiş olduğu, mevcutta bulunan yapılar ile imar planında çizilen yolun uyumsuz olduğu, yolun geçtiği parsellerde bulunan yapıların büyük kısmının 12 metrelik yolun içinde kalmış olduğu, bu nedenle mevcut imar planındaki 12 metrelik yolun 7 metre olarak değiştirilmesi için hazırlanan Uygulama İmar Planı Tadilatının onaylanması ile ilgili talebin Teknik raporda belirtilen gerekçeler nedeniyle reddine, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Otlukbeli İlçesi Merkez arazi yollarının İlçe Belediyesi tarafından yapılması Yasa gereği olduğundan İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının mümkün olmadığı, köy arazi yollarının bakım ve onarım işlerinin ise İl Özel İdaresi 2018 yılı programının gerçekleşmesinden sonra mahallinde incelenerek gereğinin yapılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyünün Yukarı Mahallesindeki caminin yanında bulunan tuvaletlerin tamamlandığı, söz konusu yere 1 adet Bayan Tuvaleti yapılması işinin yeterli ödenek temin edildiğinde değerlendirilmesine,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 10. Maddesinin (e) bendinde " Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" yine aynı kanunun İşletme Tesisi başlıklı 53. Maddesinde " İl Özel İdaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilir. Bu işletmeler il Özel İdaresinin tâbi olduğu usule göre denetlenir." denilmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapılan Güneş Enerji Santralinin tüketim fazlası enerji miktarının satışının yapılabilmesi amacıyla, 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü gereğince İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde " Öz Enerji Üretim İşletmesi" adı altında bütçe içi işletme kurulmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Merkez Ortayurt Köyü Çoban evi yapımı işi için ayrılan 20.000,00 TL. ödeneğin aynı köyün mezarlık ve köy konağı duvarlarının yapılması işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına, İlimiz Tercan İlçesi Bulmuş Köyü köy içi kumlama işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Üzümlü İlçesi K.Sarıkaya Köyü Akören ve Ağa Mezraları heyelan riski ve yoğun yağış sonucunda çamur oluşan 800 metrelik yolun güzergah değişikliği ile Bağlar Köyü Sansa Mezrası köy içi kumlama işlerinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, İliç İlçesi Akdoğu ve Kaymaklı Köyleri arasında bulunan 300 metrelik yolun İl Özel İdaresi araçları ile bakım ve onarımının yapılarak yol güzergahının değiştirilmesi, ayrıca yaz aylarında 300 nüfusa ulaşan Kaymaklı Köyü yolundan sonraki Akdoğu yayla yolunun eksik kalan 2 km.lik kısmının yeni güzergah olarak ulaşıma açılmasına,Refahiye İlçesi Alapınar Köyü köy konağı bakım ve onarımı işinin 40.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, Üzümlü İlçesine bağlı Karacalar Köyü yaylasının İl Özel İdaresi tarafından yapılan yola heyelan geldiğinden kullanılamayan yolun açılmasına, Merkez Balıbey Köyü köy yolunda 1 adet menfeze ihtiyaç olduğu, ilgili müdürlük tarafında yerinde inceleme yapılarak İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, Çayırlı İlçesi Harmantepe köyiçi Büyükyayla, Ahmetağa, Kümbeller, Kaynık Mezralarının kumlama işlerinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, Çayırlı İlçesi Yaylalar Köyü Aşağı Yayla Mezrası ve Büyükyayla Köyü Kümbeller Mezrasında yaşanan sulama sıkıntısının çözülmesi için tarım arazilerinin bulunan bu köylere beton kanal yapımının mümkün olmadığından İl Özel İdaresine ait araçlarla kanal açılması işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, Hancıçiftliği Köyü Cami Lojman yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Otlukbeli İlçesi Boğazlı Köyü içme suyu sondaj açılması işinin 20.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ayrıca Tekesor mevkiinde bulunan yolun bakım ve onarım işinin yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,Refahiye İlçesi Göçevi Köyü köy içindeki yerleşim alanında bulunan ana yolda kaymalar olduğundan tehlike arz ettiği, söz konusu mağduriyetin giderilmesi için 30 metre istinat duvarı yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,Refahiye İlçesi, Kayı Köyünde bulunan 127 ada, 21 numaralı parsel üzerinde nazım ve uygulama imar plan değişikliği ve 139 ada, 52 numaralı parselin bir kısmında hazırlanan ilave nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 12 Mayıs 2021
İmsak 03:30
Güneş 05:08
Öğle 12:25
İkindi 16:15
Akşam 19:31
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 35 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 35 34
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@