İl Genel Meclisi Mayıs ayı meclis toplantıları tamamladı

Erzincan İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. 2018 yılının 5. ay toplantısında, ilçeler de ve köylerde devam eden yatırımlar görüşüldü.

Erzincan 10.05.2018, 08:46 10.05.2018, 08:46
263
İl Genel Meclisi Mayıs ayı meclis toplantıları tamamladı

Erzincan İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında yapıldı. 2018 yılının 5. ay toplantısında, ilçeler de ve köylerde devam eden yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 48.maddesine dayanılarak çıkarılan, 27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 41.maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi’nin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı Cetvellerinin incelenmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer almayan ancak yapımı zaruri görülen İlimiz Tercan İlçesi Gökçe Köyü 853 parsel numaralı ve mera vasıflı taşınmaz üzerinde geçen, DSİ tarafından kanal yapılmak suretiyle yol ile irtibatı kesilen muhtelif parsellerin kamu eline geçmiş bir yol ile bağlantısının sağlanması amacıyla yapılacak olan A=2.835,79 m2 yüzölçümlü yol yapım işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınmasına ve söz konusu yol alanının mera vasfından çıkartılarak yol vasfında tescil edilmesine, İl Özel İdaresi adına yol olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği hazırlanmış bulunan İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 48.maddesine dayanılarak çıkarılan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereği ödenek aktarmasının yapılmasına,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer almayan Merkez Hancıçiftliği Köyü Cami Lojman yapımı işinin ödeneği temin edildiğinde İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi Boğazlı Köyü içme suyu sondaj açılması işinin 20.000,00 TL. ödeneğin temin edildiğinde İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına ayrıca Tekesor mevkiinde bulunan yolun bakım ve onarım işinin 2018 yılı yatırım programının ikmalinden sonra yapılmasına,

Daha önce İdaremizce devralınan; Erzincan Çardaklı Projesi Erzincan Barajı Sulaması ve Erzincan Ovası 1. ve 2. Kısım Pompaj Sulaması alanında bulunan arazinin sulanması işi kapsamında İlimiz Merkez Aydoğdu Köyünde bulunan 3 adet sulama pompasının borçsuz olarak İdaremiz adına yeniden elektrik abonesi yaptırılarak İl Özel İdaresi adına devir alınmasına, bu alanda yapılacak sulama ücretlerinin İl Genel Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 24 sayılı kararında belirtilen ücret tarifesi üzerinden alınmasına,

Merkez Günebakan Köyünde köy halkının kendi imkanları ile yapmış oldukları cami lojmanı ve müştemilatı inşaatının % 60 lık bölümünün bittiği, maddi imkanların yetersiz olduğundan dolayı kalan % 40 lık bölümünün tamamlanabilmesi için 50.000,00 TL. ödenekle İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınmasına ve ödeneğinin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarılmasına,

Refahiye İlçesi Göçevi Köyü köy içindeki yerleşim alanında bulunan ana yolda kaymalar olduğundan tehlike arz ettiği, söz konusu mağduriyetin giderilmesi için İl Özel İdaresi Teknik elemanları tarafından mahallinde inceleme yapılarak keşif özeti çıkarıldıktan sonra 30 metre istinat duvarı yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Tercan İlçesi Beykonak Köyünde 06.04.1983 tarihinde meydana gelen deprem afetinden dolayı, 7269 sayılı Kanun gereği yürütülen yer seçimi çalışmalarında afetzede 4 hak sahibi kabul edilen aileye mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 427 parsel ve 480 numaralı parseller için hazırlanan Afetzede Yerleşim Yeri Nazım ve Uygulama İmar planlarının onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi Otluk Köyünde deprem afeti nedeniyle 7269 sayılı Kanun gereği afet konutlarının 4 hak sahibi kabul edilen aileye mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 15 parsel numaralı taşınmazlarda Afetzede Yerleşim Yeri İmar planı için hazırlanan Afetzede Yerleşim Yeri Nazım ve Uygulama İmar planlarının onaylanmasına,

Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü sınırları içerisinde muhtelif parsellerde 16,3 ha’lık ilgili taşınmazlar üzerinde 5.97 MW güce sahip Hidroelektrik Santrali (HES) amaçlı hazırlanan uygulama imar planlarının onaylanmasına,

Erzincan’da faaliyet gösteren 2.000.000,00 TL. sermayeli Doğu Halk Holding Şirketinin Erzincan İl Özel İdaresine ait % 52,94 oranındaki 1.058.800,00 TL.lik hissesinin Muhammen Bedeli İl Özel İdaresi tarafından belirlenmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına,

Refahiye İlçesi Yaylabeli Köyünde meydana gelmesi muhtemel heyelan afeti nedeniyle konutların nakline karar verilen afetzedelerden 7269 sayılı kanun gereği afetzede hak sahibi aileler için Mera vasıflı 105 ada 10 nolu parselde hazırlanan Afetzede Yerleşim Yeri Nazım ve Uygulama İmar planlarının onaylanmasına,

Tercan İlçesi Gevenlik ve Dallıca Köyleri köy içi kumlama işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması için önergemizin gündeme alınmasına,

Kemah İlçesi Dereköy köy yolunun kış aylarında oluşan çukur vb. gibi sorunlardan dolayı ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi için söz konusu yolun bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresi Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Merkez Türkmenoğlu Köyü sosyal tesisi yapımı işi için ayrılan 15.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra aynı köyün 1,5X1,5X10 metre ilave menfez yapımı işinde kullanılmak üzere 5.000,00 TL. ilave edilerek tahsis değişikliği yapılması, Merkez Pekmezli Köyü yolunda 2018 yılı içerisinde asfalt çalışması yapılması, Merkez Çubuklu Köyü ve mezralarının İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile stabilize işlerinin yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Merkez Karşı Mevkii ve Yoşala Mevkiinde bulunan ve yapımı yarım kalan sulama kanallarının tamamlanabilmesi için İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Yazıkaya Köyü ile Boybeyi arası bağlantı yolunun yapılması için greyder görevlendirilmesine,

Çayırlı İlçesi Göller-Paşayurdu arasında bulunan köy yolunun İl Özel İdaresine ait araçlarla kumlama işinin yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Harmatepe Köyü Haremi Deresi mevkiinde yeni yol güzergahı açılabilmesi için İl Özel İdaresine ait paletli makine görevlendirilmesine,

Çayırlı İlçesi Turnaçayırı Köyünde yapımı devam eden Turnaçayırı baraj inşaatı nedeniyle köyün baraj alanı içinde kalacağı, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen yeni yerleşim alanına köy halkı tarafından yapılacak olan inşaatların yapılabilmesi için ivedilikle yol yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Eşmepınar ve Yeşilyaka Köyleri içme suyu yapımı işleri için İl Özel İdaresi 2016-2017 ve 2018 yılları yatırım programlarında toplam 620.000,00 TL. ödenek ayrılarak Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarıldığı fakat İdare ile Birlik hesapları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle söz konusu işler için ihaleye çıkılamadığı, yine Küçükgelengeç Köyü alt yapı çalışmaları işi için İl Özel İdaresi 2017 ve 2018 yılları yatırım programlarında toplam 185.000,00 TL. ödenek ayrılarak Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesaplarına aktarıldığı fakat İdare ile Birlik hesapları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle söz konusu işler için ihaleye çıkılamadığı, bahse konu işlerin ihalelerinin İl Özel İdaresi tarafından yapılması için Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan ödeneklerin geri çekilmesi, içme suyu yapımı keşif bedelinin yüksek olması durumunda Küçükgelengeç Köyü alt yapı çalışmaları için ayrılan 185.000,00 TL. ödeneğin tahsis değişikliği yapılarak içme suyu işinde kullanılmasına,

İlimiz Çayırlı İlçesi Gelinpınar Köyünde bulunan toprak sulama kanalının su taşkınları sırasında çevreye zarar verdiği, söz konusu mağduriyetin giderilmesi için 50 metre 300’lük sulama borusunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer alan Kemah İlçesi Bozoğlak Köyü Şikar Mevkii içme suyu deposu iş için ayrılan 40.000,00 TL. ile Akbudak Köyü menfez yapımı işine ayrılan 50.000,00 TL.nin, Hakbilir Köyü kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere, Oğuz Köyü sulama havuzu işi için ayrılan 60.000,00 TL.nin ise aynı köyün ilave içme suyu işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

16- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Refahiye Merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan 208 ada, 3-4-5-6-7 parseller üzerindeki taşınmazın Refahiye Devlet Hastanesi Lojman yapımı için 25 yıl süre ile tahsis edilmesine,

Çayırlı İlçesi Büyükyayla Köyü Akdoğan ve Kümbeler Mezrası yolları ile Eşpınar-Küçükgelengeç yolunun asfalt olmadığından dolayı yol bakım ve kumlama işlerinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılması ile ilgili konunun incelenmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Otlukbeli İlçesi Avıçayırı Köyü meydan düzenleme işi için İl Özel İdaresine ait kamyon ve kepçenin 1 günlük görevlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Kemah İlçesine bağlı köylerde bulunan sathi kaplama asfaltın zarar gördüğünden dolayı tehlike arz ettiği, İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından yerinde inceleme yapılarak söz konusu yolların sıcak asfalt yapılana kadar yama işlemlerinin yapılması ile ilgili konunun incelenmesi için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, oy birliği ile karar verildi.

Yorumlar (0)
11°
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:31
Öğle 12:13
İkindi 15:15
Akşam 17:44
Yatsı 19:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@