5 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 5 Kalem Tıbbi Cihaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde...

ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 Kalem Tıbbi Cihaz mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1368719

 

1-İdarenin
a) Adı:ŞEHİR HASTANESİ-ELAZIĞ FETHİ SEKİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:DOĞUKENT MH ULUKENT DEPO MEVKİİ 99 23100 DOĞUKENT ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası:04246066000 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:5 Kalem Tıbbi Cihaz
b) Niteliği, türü ve miktarı:5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Ayniyat Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP CİHAZLAR 30 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJI YAPILMIŞ VE ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME IMZALANMASINI MÜTEAKIBEN AYNI GÜN IŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR. İLGİLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA EK 3  TE BELİRTİLEN MALZEMELER VE ÜTS KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İLE İLGİLİ TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ BEYANINA GEREK YOKTUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini ve fiyatını içeren liste ile garanti süresi bitimde yapılacak olan yıllık bakım onarım ve periyodik olarak gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ile gerektiğinde yapılacak kalibrasyon fiyatlarını Türk Lirası ve/veya döviz bazında hazırlayarak ihale dosyasında sunacaklardır.Yedek parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN  VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS’YE KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS'DE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS NUMARALARI KALEM NUMARASI BELİRTİLEREK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ;TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞI YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
3- TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN CİHAZLAR İÇİN DİSTRİBİTÖRLÜK BELGESİ VEYA YETKİLİ SATICILIK BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
4- YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN,  TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ VE BELGEYİ HANGİ KALEM İÇİN SUNDUĞUNU YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İSTEKLİLERİN TEKLİF ETMİŞ OLDUĞU KALEME AİT TEKNİK ŞARTNAMEYE “TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ” BAŞLIĞI ALTINDA, ORİJİNAL DOKÜMANLARDAKİ BİLGİLERLE TUTARLI OLACAK ŞEKİLDE VERDİKLERİ CEVAPLAR YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.
2-TEDARİK EDİLECEK MALLARIN TÜRKÇE KATALOGLARI, FOTOĞRAFLARI YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR. BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİN SUNULMASI AŞAMASINDA KATALOG ÜZERİNDE TEKNİK ŞARTNAMENİN HANGİ MADDESİNİ/MADDELERİNİ KARŞILADIĞI AYRI AYRI GÖSTERİLECEKTİR. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01942722

02 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.