ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

                                                                                ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                       ...

                                                                                ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                                                                          İLAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır.
 2. Satışı yapılacak taşınmazların Listenin 21,22,23,24,25,26,27,28,49,50,51,52,53,54,55,56, 57 ve 58.Sırasındakiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) diğer taşınmazların ihalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
 3. Taşınmazların  İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır
 4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine  katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.  Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1232) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebliga₺ara esas olmak üzere adres beyanı,
5.4-Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,
 

 1. Satışı yapılacak taşınmazların Listenin 21,22,23,24,25,26,27,28,49,50,51,52,53,54,55,56, 57 ve 58.Sırasındakilerin ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte  Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunucaklardır.
 2. İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri KDV vb.  ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.
 3. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları  ihale edilen kişi  veya kişiler tarafından  aynen kabul edilmiş sayılır.
 4. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.
 5. İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhü₺ü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
 6. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

 

Sıra NoMahallesiAda/ ParselNiteliğiNumaratajAlan M²MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
1Abdullahpaşa688/6KonutA Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:41182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.20239.30
2Abdullahpaşa688/6KonutA Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:81182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202309.35
3Abdullahpaşa688/6KonutA Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:121182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202309.40


Sayfa:2
 

Sıra NoMahallesiAda/ ParselNiteliğiNumaratajAlan M²MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
4Abdullahpaşa688/6KonutA Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:161182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202309.45
5Abdullahpaşa688/6KonutA Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:201182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202309.50
6Abdullahpaşa688/6KonutC Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:21182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202309.55
7Abdullahpaşa688/6KonutC Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:61182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.00
8Abdullahpaşa688/6KonutC Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:101182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.05
9Abdullahpaşa688/6KonutC Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:141182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.10
10Abdullahpaşa688/6KonutC Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:181182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202310.15
11Abdullahpaşa688/6KonutD Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:21182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202310.20
12Abdullahpaşa688/6KonutD Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:61182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.25
13Abdullahpaşa688/6KonutD Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:101182 250 000.00  ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.30
14Abdullahpaşa688/6KonutD Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:141182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.35
15Abdullahpaşa688/6KonutD Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:181182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202310.40
16Abdullahpaşa688/6KonutE Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:41182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202310.45
17Abdullahpaşa688/6KonutE Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:81182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.50
18Abdullahpaşa688/6KonutE Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:121182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202310.55
19Abdullahpaşa688/6KonutE Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:161182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202311.00
20Abdullahpaşa688/6KonutE Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:201182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202311.05
21Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanA Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2139413 396 000.00 ₺ +KDV401 880.00 ₺14.12.202311.10
22Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanA Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2239613 464 000.00 ₺403 920.00 ₺14.12.202311.15
23Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanC Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2139113 294 000.00 ₺ +KDV398 820.00 ₺14.12.202311.20
24Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanC Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2237412 716 000.00 ₺ +KDV381 480.00 ₺14.12.202311.25
25Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanD Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:212926 570 000.00 ₺ +KDV197 100.00 ₺14.12.202311.30
26Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanD Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:223838 617 500.00 ₺ +KDV258 525.00 ₺14.12.202311.35
27Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanE Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:212926 570 000.00 ₺ +KDV197 100.00 ₺14.12.202311.40
28Abdullahpaşa688/6Depolu DükkanE Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:223748 415 000.00 ₺ +KDV252 450.00 ₺14.12.202311.45

SAYFA:3

 

Sıra NoMahallesiAda/ ParselNiteliğiNumaratajAlan M²MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
29 Abdullahpaşa689/6KonutA Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:41182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202314.00
30Abdullahpaşa689/6KonutA Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:81182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.05
31Abdullahpaşa689/6Konut A Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:121182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.10
32Abdullahpaşa689/6KonutA Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:161182 250 000.00 ₺ +KDV +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.15
33Abdullahpaşa689/6KonutA Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:201182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202314.20
34Abdullahpaşa689/6KonutC Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:21182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202314.25
35Abdullahpaşa689/6KonutC Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:61182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.30
36Abdullahpaşa689/6KonutC Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:101182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.35
37Abdullahpaşa689/6KonutC Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:141182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.40
38Abdullahpaşa689/6KonutC Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:181182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202314.45
39Abdullahpaşa689/6KonutD Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:21182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202314.50
40Abdullahpaşa689/6KonutD Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:61182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202314.55
41Abdullahpaşa689/6KonutD Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:101182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202315.00
42Abdullahpaşa689/6KonutD Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:141182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202315.05
43Abdullahpaşa689/6KonutD Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:181182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202315.10
44Abdullahpaşa689/6KonutE Blok 1. Kat Bağımsız bölüm No:41182 000 000.00 ₺ +KDV60 000.00 ₺14.12.202315.15
45Abdullahpaşa689/6KonutE Blok 2. Kat Bağımsız bölüm No:81182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202315.20
46Abdullahpaşa689/6KonutE Blok 3. Kat Bağımsız bölüm No:121182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202315.25
47Abdullahpaşa689/6KonutE Blok 4. Kat Bağımsız bölüm No:161182 250 000.00 ₺ +KDV67 500.00 ₺14.12.202315.30
48Abdullahpaşa689/6KonutE Blok 5. Kat Bağımsız bölüm No:201182 150 000.00 ₺ +KDV64 500.00 ₺14.12.202315.35
49Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanA Blok  Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2139413 396 000.00 ₺ +KDV401 880.00 ₺14.12.202315.40
50Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanA Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2239613 464 000.00 ₺ +KDV403 920.00 ₺14.12.202315.45
51Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanC Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2139413 396 000.00 ₺ +KDV401 880.00 ₺14.12.202315.50SAYFA:4

 

Sıra NoMahallesiAda/ ParselNiteliğiNumaratajAlan M²MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATTARİHSAAT
52Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanC Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:2239613 464 000.00 ₺ +KDV403 920.00 ₺14.12.202315.55
53Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanD Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:212926 570 000.00 ₺ +KDV197 100.00 ₺14.12.202316.00
54Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanD Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:223838 617 500.00 ₺ +KDV258 525.00 ₺14.12.202316.05
55Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanE Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:212926 570 000.00 ₺ +KDV197 100.00 ₺14.12.202316.10
56Abdullahpaşa689/6Depolu DükkanE Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:223748 415 000.00 ₺ +KDV252 450.00 ₺14.12.202316.15

#ilangovtr

Basın No ILN01941760

07 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.