İlk okuma yazma metodunu yeniden değerlendiriniz! -4-

Sayın Milli Eğitim Bakanım; meslek hayatım boyunca kesintisiz 16 yıl köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda I. Sınıf okuttum. Yetişkinlere yönelik okuma yazma kurslarında görev aldım. Bir iki yıl hariç, cümle-çözümleme metoduyla okuma yazma çalışmalarını yürüttüm. Sadece iki yıl, (İlköğretim müfettişlerin yönlendirmesiyle)  ses temelli –harf- hece, kelime çalışması yaptım ve başarısız oldum; öğrencilerim uzun süre okuma yazmaya geçemediler ve ileriki yıllarda da hızlı bir okuma yapamadılar. Bu yıllar ne yazık ki, mesleki yönden vicdanen bana en acı verdiği yıllardır.
Çözümleme yöntemi, diğer yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen tecrübelerden sonra benimsendiği; sırasıyla, Harf yöntemi, Fonetik yöntem, Hece yöntemi, Kelime yöntemi, Cümlecik yönteminden sonra da Cümle yöntemine geçilmiştir. Bunun ileri aşaması ise “Metin” ve “Öykü yöntemidir ki -bana göre ilk okuma yazmada en önemli ve bilimsel metottur.- Hayal gücünü, eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı, iletişim ve empatiyi geliştiren bilimsel bir yöntemdir. Ne yazık ki ülkemizde bunun üzerinde pek durulmamıştır. 
Modern evrimleşmiş yöntemlerden eklektik (seçken) yöntemler ve öğrenciye ait bireyselleştirilmiş ve öğrencinin dünyası ile ilgili ve öğrenciyi olayın kahramanı kabul eden birçok öykü yönteminin araştırılıp denenmesi varken, Orta Çağ Greko – Romen metodundan biraz daha ileri olan fonetik-ses temelli metotla devam etmek akıl kârı değil…
Yapılandırmacılık, cümle öğretiminin ve dolayısıyla çözümleme metoduna en uygun yöntemidir Somut ve bütünsel düşünen 7 yaş grubu öğrencilerinin bir “hece” veya “ses” ten anlamlandırma yaparak yeni bir bilgi üretme becerileri henüz tam olarak gelişmemiştir. Anlamı olmayan bir şeyin beyinde yer bulması ve bunun üzerinde yeni bilgiler oluşturulması zordur.. Tanıdık ve bilindik çok kullanılan ve çocuğun dünyasına ait bir cümle, bir metin, bir öykü mü hayal gücünü geliştirip, yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye, iletişim ve empatiye ve daha anlamlı yeni bilgilere açıktır; yoksa bir sesin veya bir hecenin mi beyinde daha kuvvetli bir anlam teşkil ettiği ve beyindeki işlevselliği yüksektir.  
Beyin resimlerle düşünür. Bu nedenle 6-7 yaş gurubu çocukların en çok kullandıkları ve bildikleri kelimelerle oluşturulan anlamlı, akıcı, yaş seviyesine uygun basit cümleler çocuğun beyninde doğru olarak resmedilir, algılanır, daha önce öğrendikleri ile ilişki kurması sağlanır, anlam ve sınıflandırılması kolay yapılır. Sözcük dağarcığı gelişir ve öğrenme kolay hale gelir. Dolaysıyla çocukta özgüven gelişir, öğrenmeye karşı dirençleri azalır.
Sonuç olarak “Ses Temelli Cümle Öğretimi Metodu” çalışmaların “ses” ağırlıklı olması ve “ses” üzerinde yürütülmesi sonucu, okuma ile seslendirmeyi bir birine karıştıran bir anlayıştır. Çocuğun harfleri tanıyarak, heceyi ve kelimeyi de bu çerçevede seslendirmesi okuma olarak kabul edilmektedir. Oysa okuma, beyinde bir karşılığı olacak, bir anlam ifade edecek bir olaydır. 
Beynin algılama ve öğrenme biçimine en yakın olan bütüncül yaklaşımların, öğrenciye görelik ilkesi çerçevesinde, amaca uygunluk, hayatilik, yakından uzağa, somuttan, soyuta, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, bütünden parçaya ve yaparak yaşayarak ilkelerini hakkıyla uygun, hızlı okumayı ve okuduğunu anlamayı gerçekleştiren günümüz bilgi karmaşasının, teknolojik, sosyolojik ve ekonomik yönden en hızlı değiştiği ve geliştiği bir çağdır. Bu nedenle geleceğin kuşağı çocuklarımızın hızlı okuyan, okuduğunu anlayan, eleştirel düşünebilen, empatik yaklaşımı yüksek, iletişimi kuvvetli, yaratıcı ve üretken, Türkçeyi doğru kullanabilen kültürel yetkinliğe sahip bir şekilde yetişmesi okuma yazmadaki bilimsel metotlarla mümkündür. 
Tüm öğrenme ilkelerini kapsayacak, Ural- Altay dil gurubunda olan Türkçemizin özelliklerini de göz ardı etmeyen en uygun metotların araştırılıp yeniden uygulanması dileği ile saygılar sunarım. 

YORUM EKLE