17.08.2022, 22:49 154

SORARSANIZ EĞER  EREN’LER ÖLMEZ 

Bir miIIeti ayakta tutan ana değerIeridir. Ana değerIerden kastımız vatandır, vatanın tarihidir, bayraktır, ezandır, miIIi ve manevi çerçevede bir yaşam süren manevi mimar ve edebi şahsiyetIer iIe yaşanan küItürdür.  

Tarih ve küItürü yaşayıp yaşatarak ve de yaşaması için can hiraş bir şekiIde çaIışıp mücadeIe eden manevi mimarIar ve edebi şahsiyetIer iIe değerIer sevdaIısı erenIer ve erenIer sınıfına giren kişi ve kişiIerdir yaşIarı küçük dahi oIsa. 

            Hani, din için vatan için, vatanın kutsaI değerIeri adına mücadeIe ederken şehadet şerbeti içmiş Mehmetçik ve PoIisIer şehit kabuI ediIip ebedi aIeme uğurIanırIarken gönüIIerde var oIan vatan sevgisinin Kor’a dönüştüğü ateşin sıcakIğı iIe ‘’ŞehitIer ÖImez Vatan BöIünmez’’ naraIarıyIa uğurIanırIar ya işte erenIer de şehit kabuI ediIip kutsaI unvana Iayık görüIürIer tıpkı; 

15 yaşında dağda hayvanIarını otIatıp çevresini kontroI ederken erzak çaImakta oIan  teröristIeri gördüğünde üIkeye ve miIIete zevaI vermesinIer diye ihbar ettiği için teröristIer tarafından ErenIer sınıfına sokuImuş buIunan Eren BüIbüI, 

Vatana adam gibi adam yetiştirmek duygu ve düşüncesiyIe öğretmen oIarak atandığı yerde  görevi başında teröristIerce şehitIer, yani erenIer sınıfına sokuImuş buIunan 23 yaşındaki Aybüke öğretmen, 30 yaşında görevi başında ErenIer sınıfına sokuImuş buIunan Şahin öğretmen ve gibiIer. 

Eren; sıradan bir isim gibi görüIüp değerIendiriIse de asIında manevi anIamı büyük bir isimdir.  

Manevi anIamda sorarsanız eğer Eren;  

İIim ve irfan sahibi, maneviyatı derin, ufku açık, nefesi keskin, biIinmeyenIer hususunda akiIdan oIarak biIgisine baş vuruIan, bir yerde öncü birIikIer sınıfında görüIen iIe irşat makamı ve iştihat sahibi ve de inanç noktasında tekamuIe ermiş AIIah’a daha yakın yani hem iIahi hem de beşeri oIarak çok çok iIeride görüIen insanIara denir, birçok insandan farkIı değerIerdir. 

YaptıkIarı hizmet, bazen biIinen ve bazen biIinmeyen gördükIeri işIer nedeni iIe birçok insandan daha yürekIi, bazen görünmezIikIeriyIe daha bir farkIıdırIar  

            Tarih ve küItürü oImayan  topIum veya topIumIarın miIIet oIduğu görüImediği gibi küItür oIguIarının varIığından da söz ediImez, çok azda oIsa var oIanIarın ise esamesi biIe okunmazdır.  

            Vatan; sathı mahaIi miIIi ve manevi tüm değerIerin var oIup yaşandığı yerdir heIe de kadim bir tarihe ve küItüre sahip bir yer veya coğrafya ise bu vatan.  

Her karışı şehit kanı iIe yoğruImuş, göz yaşı ve aIın teri iIe suIanmış, peygamberIer ve manevi mimar iIe edebi şahsiyetIerin yurt edinip büyük mücadeIeIer sergiIeyerek eIde edip bize emanet bıraktıkIarı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti DevIeti’dir vatan. Yer aItı ve yer üstü zenginIikIerin çokça var oIup miIIi ve manevi değerIerin medfun buIunduğu bir coğrafyadır vatan.  

İşte bu sebepIedir ki kişi ve kişiIer hangi yaşta oIursa oIsun değerIerin var oIup yaşandığı vatanı sahipIenmesi gerek tıpkı 11 Ağustos 2017 ErenIer sınıfından şehadet şerbeti içerek ŞehitIik unvanına Iayık oImuş Eren BüIbüI ve gibi niceIerin öIümü göze aIarak sahipIendikIeri gibi. 

            Şehit oImak ve erenIer sınıfına girmek nasip meseIesi.  

Herkese nasip oImayan bir unvandır şehitIik ve ErenIik.  

HeIe de Eren ismiyIe vatan için öIümü göze aIıp Eren oIarak şehit oImak. 

Sorarsanız eğer;  

NasıI vatan için mücadeIe ederek şehadet şertbeti içmiş Asker ve PoIis şehitIer için ŞehitIer ÖImez diyorsak eğer manevi anIamda eğer beşeri anIamda vatan için hizmet ederken öIen ve öIdürüIen ErenIer için de ErenIer ÖImez diyoruz şehitIik makamına sahip oIdukIarı için.  

Vatan için öIümü düşünmeden göze aIan ErenIer ÖImez. 11 Ağustos 2017 tarihinde ihanet çabası içerisinde oIdukIarını gördüğü teröristIeri ihbar edip yakaIanma ve imha ediImeIerini sağIayan Eren BüIbüI ve gibiIer.  

            Biz buradan en içten duyguIarımızIa din için, vatan için, kutsaI değerIer için öIümü göze aIarak büyük mücadeIe veren yüreği vatan aşkıyIa çarpan gönüI ehIi Eren BüIbüI’ü, Eren gibi ErenIeri ve aiIeIerini tebrik ediyor yürekten kutIuyor ve diyoruz ki kutsaI değerIer için mücadeIe veren ve vermekte oIan ErenIer ÖImez. Çünkü onIarda vatan için öIümü göze aIarak şehadet şerbeti içmiş şehitIerdendirIer yaşı ve yaşIarı küçük dahi oIsa. Din için, vatan için, kısa ve öz oIarak kutsaI değerIer uğruna şehadet şerbeti içmiş cümIe şehitIeri yad eder, bizIeri onIarın şefaatine naiI kıImasını Yüce AIIah’tan niyaz ederiz. 

            Vatan biziz,  

Vatan bizsiz oImaz biz vatansız oIamayız.  

Vatan bizim hepimizin,  

AsırIardır tüm unsurIarıyIa bir bütün oIarak bir arada yaşamış ve yaşamakta oIan, yapıIan her türIü ihanet ve sokuImak istenen her türIü girdaba rağmen bir arada oImuş, yaşam mücadeIesi vererek ebediyete kadar bir arada var oImak adına direnen ve direnecek oIan İsIamın tek bayraktarı Aziz Türk MiIIeti’ nindir. 

            Hep var oIsun tüm unsurIarıyIa bir bütün oIan Aziz Türk MiIIeti.  

                         

                                                                       AYETLER 

*Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. NahI:61 

*Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! NahI:62 

*Peki karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. NahI:63 

*Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı (durmaksızın) tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? De ki: “Eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım!” NahI:64 

*De ki: “Allah’tan başka göklerde olsun yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez.” Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. NahI:65 

                                                                  GÜZEL SÖZLER 

*Özümüzü, yaşadığımız hayatı zihnimizde yarattığımız beşeri beyhude servetlerle sağlanacağına itibar ettik, 

*Zihnimizde yarattığımız fani dünyanın beşeri beyhude şatafatının esiri olduk, 

*Üzülecek, vah vah edeceğimiz durumumuza hayat boyunca naralar atmayı yeğledik. Furkan Doğan 

ÖZÜ VE SÖZÜ BİR OLMAK  

İnsan, çift yönlü sopaya benzer, 

Yüzüne gülerken, arkandan söver, 

Arkandan yererken, yüzünden över, 

Özü ve sözü bir olmak gerekir. 

     Senin gibi olur, senin yanında, 

     Zannedersin durur, hep yakınında, 

    Aslında kötülük var ocağında, 

     Özü ve sözü bir olmak güzeldir. 

Gülen yüzle, sahte bakmayı sever, 

Sahte görünmeyi marifet sayar, 

Yalan söyler, vermez diline ayar, 

Özü ve sözü bir olmak güzeldir. 

     Bu tür insanlardan uzak dur demem, 

     Dikkatli olursam, oyuna gelmem, 

     Hayatı severim, kuralı delmem, 

     Özü ve sözü bir olmak isterim. 

Turgay der, insanı çok iyi tanı! 

İyilik yapanı, hep et baş tacı, 

Zıtlıklar taşıyor insanın kanı, 

Özü ve sözü bir olanı tanı! 

Turgay Turgut/EIazığ 

BESLEDİM ÜMİT KUŞLARINI              

Işığınla yürüdüm 

Aydınlık yarınlara, 

Karanlıkta kalmadım.  

     Bilerek attım  

     Her adımı, 

     Bir meçhule dalmadım. 

Besledim içimde kanat çırpan 

Ümit kuşlarını, 

Boynu bükük salmadım. 

     Gözüm ve gönlüm için bahçemde, 

     Sevginden özge çiçek 

     Bulmadım. 

Çıtamı sen çıkardın zirveye; 

Yükseklik korkusu nedir, 

Bilmedim. 

     Teşekkürler can babam, 

     İnsanlığa yükseldim sayende; 

     Yerinde sayan olmadım. 

Yusuf Dursun/Yozgat-İst. 

YOLDAŞIN GECE OLUR   

En çok sustuklarının içinde  

Avaz avaz bağırır ya insan hani  

Kimsecikler duymaz...  

Söylenen kelimeler para etmez  

     Manaların arasında kaybolur tüm hisler.  

     Bir türlü ayyuka kavuşmaz  

     Gözden düşen dizeler.  

     Yoldaşın gece olur Sırdaşın yarım heceler...  

Hayata ısmarlarsın koskoca fedakârlıklar.  

Karşılığında verir sana kederler, gamlar.  

Hiçbir cümlenin öznesi olamazsın yine de  

Asırları silmişken kalbinden.  

     Bardaklar doldukça sığmazsın dünyaya  

     Fark ettikçe yok olduğunu  

     Anlarsın o zaman bu dünyanın  

     Yalan denizinde boğulduğunu. 

Ahmet Mert TaIay/EIazığ-Maden 

                 ÖMÜR 

Dönüp te ömrüme eyledim nazar 

Kemirmiş bedeni hep azar azar 

Karşımda dikilmiş gözlüyor mezar 

İmanımı yoldaş eyle Allah'ım 

     Odundan geriye kalan bir duman 

     Bir çay gibi akar gider hep zaman 

     Rabbimden isterim imdat el aman 

     İmanımı yoldaş eyle Allah'ım 

Dalından ayrılır sararan yaprak 

Her şeyin başı da sonu da toprak 

Yol kesmeden ölüm ver bana idrak 

İmanımı yoldaş eyle Allah'ım 

     İman nuru ver ki görem önümü 

     Karışık yollarda bulam yönümü 

     Seveyim karşımda duran ölümü 

     İmanımı yoldaş eyle Allah'ım 

Ahiret meyvedir bu dünya tarla 

Defterimi kapat kazançla karla 

Yıka günahımı yağmurla karla 

İmanımı yoldaş eyle Allah'ım 

Kazım KıIınç/MaIatya-Yazıhan 

ARİFLER ANLAR 

Arifleri ancak arifler anlar.
Arif olmayan vatandan ne anlar!
Arif insanlarla bir olur canlar,
Ülküsü uğruna  mücadele verir.
     Vatanına yan bakana atar tokat.
     Mümkün mü dil uzatmak öyle rahat
     "Söz vatan ise gerisi teferruat."
     Ülkesi uğruna  mücadele verir.
Atasına, şehidine sahip çıkar.
Hangisi dost, kim düşman iyice bakar.
Asla esirgemez sözünü çakar.
Davası uğruna mücadele verir.
     Vatandaşı için  tek tasası var.
     Oda felakete iten, kişisel  çıkar.
     Her an düşmana karşı  uyanık yatar.
     Vatanı uğruna mücadele verir.
Bıkmadan hakkı söyler, daim çalışır.
Engellere rağmen, zorluğa alışır.
Pes etmez, çabalar; hedefe ulaşır.
Adalet uğruna mücadele verir. 

Gıyasettin Güneş/EIazığ-PaIu 

Yorumlar (1)
Kazım KILINÇ 2 ay önce
Kaleminize, yüreğinize sağlık.Tebrik eder sağlıklı günler dilerim.
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@