ÜNİVERSİTEDEN ATILMA GERİ GELDİ

ÜNİVERSİTEDEN ATILMA GERİ GELDİ

6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 26 Kasım 2014 tarih, 29187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda yapılan değişikliklerin bir kısmı doğrudan üniversite öğrencilerimizi ilgilendirmektedir. Şöyle ki; 28 maddede 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “bu maddenin (c) fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” hükmü getirilmiştir. Bilindiği üzere önceden üniversiteden öğrenciler kendileri ayrılmadıkları sürece atılmaları söz konusu değildi. Bu durumu suiistimal eden öğrencilerin sayısı bir hayli artmıştı. Nasıl olsa atılma yok diye, askerlik nedeniyle okulu fazlaca uzatanlar olabildiği gibi, bazı öğrenciler de keyfi olarak eğitim ve öğretimle ilgilenmiyordu. Bu yüzden üniversite yönetimleri sıkıntı yaşayabilmekteydi. Ancak, öğrenciler artık atılma korkusu ile daha sıkı çalışıp okullarını bitirmek isteyeceklerdir. Başarısız olanlar da boşu boşuna kapasiteleri işgal edemeyecekler. Üniversitelerde eğitim sürelerine sınır getirilmesi, akademik camiada memnunluk yaratmıştır.

Aynı maddenin diğer bir paragrafında “Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.” ifadeleri yer almaktadır. Bu paragraf ile üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfları büyük bir darbe almıştır. Örneğin yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerinin tümünün İngilizceyi iyi derece bilmeleri, sektörün beklentilerinin başında gelmektedir. Programcılık, bilişim alanında çalışmalar yapmak, iyi derecede İngilizce bilmeyi gerektirir.

2014-15 Akademik yarıyılın son aylarında bu tür bir kararın çıkması büyük bir kargaşalık yaratmıştır. Bir yarıyıl İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, bahar yarıyılında birinci sınıfa başlamaları halinde, güz döneminde almaları gereken dersleri almadan daha ileri seviyedeki dersleri almaları söz konusu olabilecektir.

Üniversitelerde Senatolar eğitim ve öğretimle ilgili en üst kuruldur. Kargaşalığı önlemek için halen hazırlık sınıfında İngilizce eğitim alanların 2014-15 akademik yılı sonuna kadar bu eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. 2015-2016 akademik yılı ile birlikte İngilizce hazırlık sınıfı ile ilgili tasarrufun başlatılması, karmaşıklığı ortadan kaldırabilir. 

YORUM EKLE