Basın ve yayın yolu ile işlenen suçlar

Kitle iletişim araçları, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması amacıyla kullanılan araçlardır. 
Bazı suçlar basın ve yayın yolu ile işlendiğinde etkisi geniş kitlelere yayılmaktadır.
Bu sebeple, basın ve yayın yolu ile işlenen suçlar temel cezaya göre daha da ağırlaştırılmıştır.
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda ‘basın ve yayın yolu’ deyiminin geçtiği her yerde, yazılı, sesli ve görsel yayınların yanı sıra elektronik kitle iletişim aracı olarak İnternet üzerinden yapılan yayınlar da anlaşılacaktır. 
Dolayısıyla İnternet ’te web sitesi, e .posta mesajı, forum ve sohbet ortamlarında işlenmesi muhtemel suçlar için dikkat etmek gerekiyor.
 İnternet, kuşkusuz yüzyılımızın en önemli buluşudur.
 Bu buluş, kendisi ile birlikte birçok olumlu özelliği ve sorunu birlikte getirmiştir.
Nitekim, büyük bir çoğunluk İnternette işlenen suçların cezasız kaldığını zannediyor.
Bu yolla işlenen birkaç suçu ve cezasını değerlendirme ihtiyacı duydum.
Hakaret: 
TCK’nın 125. maddesinde, ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran... hakaret edenlere üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veriliyorken, suçun İnternet ortamında işlenmesi halinde ceza 1/3 oranında artırılmaktadır. 
Haberleşmenin gizliliğini ihlal: Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanununun 132.maddesinde kişilere karşı suçlar kapsamında düzenlenmiştir. 
Kişiler arasında, aleni olmayan ve özel olan haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi halinde temel ceza altı aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirleniyorken, içeriğinin İnternet dahil herhangi bir yerde yayınlanması halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır. 
Özel hayatın gizliliğini ihlal: TCK md.134’te düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu;Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri açıklayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığı gibi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun ağır şekli, yani ses veya görüntülerin ifşa edilmesi suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir. İfşanın basın yayın veya internet yoluyla yapılması halinde de aynı ceza uygulanır.
Örgüt propagandası: Basın Yayın Yoluyla Propaganda Suçu (TMK.220- 7/2-ikinci cümle): Örgüt propagandası yapma suçu, gazete, dergi, kitap gibi basılı veya internet yoluyla yapılan yayınlar vasıtasıyla işlendiğinde suçun “basın ve yayın yoluyla” işlenen nitelikli hali vücut bulur (TMK 7/2-ikinci cümle).
Suçun bu nitelikli hali işlendiğinde fail hakkında hükmedilen ceza 1/2 oranında arttırılmaktadır Örgütün ve amacının propagandasını yapana 1-3 yıl arası hapis cezası öngörülerek, basın ve yayın yoluyla propagandanın cezası yarı oranında ağırlaştırılmaktadır. 
İftira: (TCK 267)İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir . Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır.
 Bir kimseyi işlemediği bir suçtan dolayı, delil de uydurarak suçlamak 1-4 yıl arası hapis cezasını gerektirmektedir.
Soruşturmanın gizliliğini ihlal: (TCK 285)Soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan ve mahiyeti gereği gizli kalması gereken bazı işlemlerin gizliliğinin ihlal edilmesiyle oluşur. Gizliliğin ihlali suçu, TCK m.285’de “Adliyeye Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiş olup suç temel olarak üç farklı şekilde işlenebilir:
 Bir olay daha savcılık aşamasındayken ya da gizli yargılama yapılıyorken gizliliği ihlal edenler 1-3 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilirken, suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.
Yargıyı etkilemek: 
TCK MADDE 277- (1) Bir davanın taraflarından birinin veya bir kaçının veya sanıkların veya davaya katılanların, mağdurların leh veya aleyhinde, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun adı geçenleri hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.
BASIN KANUNU MADDE 19-  Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, iki milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda on milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmi milyar liradan az olamaz.
Son zamanlarda ve özelikle seçim sürecinin başladığı bu dönemde gerek basında gerekse sosyal medyada temel hak ve özgürlükler göz ardı edilerek yayınlar yapıldığı ve yazıların yazıldığına şahit olmaktayız.
Bu kişiler yukarıda arz etmeye çalıştığım kanun maddelerini bilerek veya bilmeyerek hareket ediyorlar. Kanunu bilmemek mazeret değil hükmü göz ardı edilmiş gibi, bu tür suçları işleyen kişilerin tespiti daha kolay  toplumda huzur ve barışın sağlanması temel amacımız olması gerekir.
Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini iyi düşün! Hazret-i Ebû Bekir
YORUM EKLE