ELAZIĞ IN İMAR PLANI

 ELAZIĞ IN İMAR PLANI

 

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:

Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan;

Elazığ ili Hâlihazır Harita Yapımı ve Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Yapımı, Nazım Uygulama ve İmar Planı Revizyonu, İlave İmar Planı ve İmar Uygulaması;  vatandaşlarımızın bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Harita Planlama Servisinde 30 gün süreyle askıya çıktığı bildirilmiştir.

 Karara itiraz etmek isteyen vatandaşların;  askı süresince nüfus cüzdan fotokopisi, tapu kaydı, TC kimlik numarası, açık adres ve 1/1000 ölçekli durum krokisi ile birlikte itiraz dilekçelerini Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’ne verebileceklerini bildirilmiştir. 

Yine belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu çalışmanın amacı:

İlimizde imar anlamında gelecek nesillerin günümüzde çekilen sıkıntıları çekmemeleri, daha modern bir şehircilik anlayışıyla, ada bazlı, geniş yol ve daha ferah yapı mekânlarının bulunduğu bir imar planı amaçlanmıştır.

İmar planlarının, kanunen ve uygulamadaki öngörülen amacı:

-Sağlıklı çevre,

-Yaşanabilir yerleşim alanlarının oluşturulması,

-Planlı gelişme ve bütün bunların sonucu olarak modern kentleşme;

-Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması,

-Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunması,

-Sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması,

-Yaşam kalitesinin arttırılması,

-Kamu yararı,

- İnsanların mülkiyet hakkının korunarak yapılaşmaya izin verilmesi,

İmar planları yukarıdaki belirttiğimiz yükümlülüklere cevap verdiği sürece başarılı bir çalışma olarak değerlendirilebilir.

Elazığ Belediyesince yapılan çalışma dikkate alındığında yüz binleri ilgilendiren bir çalışma söz konusu olduğu gibi bundan sonraki nesilleri de ilgilendiren bir çalışmadır.

Böyle bir konuda sadece bir duyuru şeklinde halkın bilgilendirilmesi, imar planı ile ilgili bilgi almak için yüz binlerce insanın Belediye’ye gitmesine yol açtığından bu uygulama kanaatimce sağlıklı bir işlem olmamıştır.

Elazığ’da yaşayan çoğu insan da bu çalışmadan haberdar değildir.

Acaba bunlar yapılamaz mıydı;

--Belediyemiz yapılan çalışma ile ilgili daha önceden kamuoyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunabilirdi.

--El ilanı ve kitapçıklar dağıtabilirdi.

--Bu konuda televizyon programları yapılabilirdi.

--Elazığ’ın her tarafı billboardlarla kaplı. Bunlar kullanılarak halkın bilgilendirilmesi yapılabilirdi.

--Bu konudaki sivil toplum örgütleri ile birlikte değerlendirme yapılabilirdi.

--Belediye internet sitesinde her insanın kendi parseli ile ilgili yapılan çalışmaya anında ulaşabileceği şekilde bir otomasyon programı yapılabilirdi.

--Elazığ’ı ve geleceğini ilgilendiren bu çalışma daha sağlıklı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılabilirdi.

Yapılan çalışma hakkında kamuoyu sağlıklı bir şekilde aydınlatılmadığı için yapılan çalışmanın artıları eksileri ve şehre getireceği yenilik konusunda fazla fikir yürütmek mümkün görünmemektedir.

Fakat öğrenebildiğimiz ve Belediye’nin ilanından gördüğümüz kadarıyla ada bazlı bir çalışma yapılmıştır.

İster istemez şu sorular gündeme gelmektedir:

-Elazığ’ın tüm mahallerini mi veya belli mahalleri ilgilendiren ada bazlı bir çalışma mı söz konusudur?

-Yapılan bu çalışmada belli parseller açısından ayrı bir düzenleme var mıdır yok mudur?

-Bu çalışma ile Anayasa’da tanınan mülkiyet hakkının kullanımın ihlali söz konusu mudur değil midir?

-Bir adada taşınmazı bulunan insanlar bir araya gelemediği takdirde inşaat yapmalarını sağlayacak alternatifli çözüm önerileri var mıdır yok mudur?

-Daha önce verilen ruhsatlar doğrultusunda yapılan binalar ile bu çalışmayla getirilen yenilikler arasındaki uyumsuzluk giderilmiş midir giderilmemiş midir?

-Yapılan bu çalışma ile mahallelerde parsel bazında bina yapan mülk sahipleri veyahut da müteahhitlerin mağduriyetini giderecek önlemler alınmış mıdır alınmamış mıdır?

-Mevcut imar planı aykırılıklarına dayalı yapılan binalarla ilgili alınan kararlar bu çalışmayı ortadan kaldırmış mıdır kaldırmamış mıdır?

-Elazığ’ın 1. Derece deprem bölgesi olduğu göz önüne alınarak kat farkı küçültülmüş müdür büyültülmüş müdür?

-Erzincan örneğindeki gibi daha az katlı binaların yapılması mı öngörülmüştür?

-Elazığ’ın belli bir bölgesinin tamamen zeminden kaynaklanan riskleri söz konusudur. Bu duruma göre kat farkı düşürülmüş müdür yoksa buralarda damı kat farkları arttırılmıştır?

-Eski yerleşim yerlerindeki yapılaşma ile yeni çalışma ile getirilecek çalışma arasındaki uyumsuzluk giderilmiş midir giderilmemiş midir?

-Bu çalışma esnasında eski imar planına göre verilen izinler ve ruhsatlar konusunda insanların mağduriyeti giderilmiş imidir giderilmemiş midir?

-Kendi arsası üzerinde bir insanın kendi başına ev yapması söz konusu olabilecek midir olamayacak mıdır?

Bu ve buna benzer onlarca soru akla gelmektedir.

Çünkü bu konuda bu şehirde yaşayan insanlara sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmemişlerdir.

Tüm insanların amacı, herkesin daha huzurlu daha güzel ve düzenli ortamlarda yaşamasıdır olmalıdır.

Belediyemizin yapmış olduğu çalışmada da bu amacın güdüldüğü belirtilmiştir.

Burada dile getirmek istediğimiz husus, aydınlatıcı bilgilerin daha önceden verilmesi gerektiğidir.

Mülkiyeti ile ilgili yapılan tasarruflara ve düzenlemelere karşı insanların demokratik haklarının kullanmalarının önlerinin açılması gerekir.

Çünkü imar kanuna göre yapılan çalışma ile ilgili;

İlgililer askı süresi içerisinde Belediye’ye itiraz haklarını kullanabileceklerdir.(İnsanların bu konuda çoğunun haberdar olmadığı görülmektedir.)

Yapılan itirazla ilgili, Belediye Meclisi 15 gün içerisinde inceleyip karar verecektir.

Askıdan sonra ise, imar planının iptali için idare mahkemesinde dava açabileceklerdir.

Elazığ ın  ve bizlerin geleceğini ilgilendiren konularda şeffaflığın çok önemli olduğu kanaatindeyim.

Ya sizce………

 

 

YORUM EKLE