HUKUKUMUZDA ARABULUCULUK

 HUKUKUMUZDA ARABULUCULUK

 

Arabuluculuk ilk kez ABD’de gündeme gelmiş ve orada uygulanmaya başlamıştır.

 

Daha sonra 1990’lı yılların sonlarına doğru birtakım Avrupa ülkelerinde de bu konuda yasal değişiklikler yapılarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

Ülkemizde 07.06.2012 tarihinde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çıkartılmıştır.

 

Bu kanunun yürürlüğü ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler çıkartılarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

 

Bu kanun kapsamlı olup burada kısaca kanunun amacı ve diğer önemli gördüğüm hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Kanunun amacı hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kanun yabancılık unsuru taşıyanlar dahil olmak üzere ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

 

Aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklarda uygulanmaz.

 

Arabuluculuk dava açılmadan önce yahut davanın görülmesi sırasında sistematik teknikler uygulayarak tarafları görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren uzman eğitim almış, tarafsız bir üçüncü kişinin katılımı ile ve ihtiyari olarak yürütülen faaliyetlerdir.

 

Bu tanımlama doğrultusunda yargısal çözüm yolları ile karşılaştırıldığında arabuluculuğun şu faydaları bulunmaktadır.

 

-                    Yargısal çözüme göre arabuluculuk daha kısa sürer

 

-                    Yargısal çözüme göre arabuluculuk çok daha az maliyetlidir

 

-                    Yargısal çözümde karar verme yetkisi üçüncü bir kişinin elindeyken arabuluculukta anlaşma belgesinin içeriği ve anlaşamama hali tarafların iradesindedir

 

-                    Yargısal çözümde kimin ne ölçüde haklı olduğuna bakılırken arabuluculukta çözüme ulaşmada tarafların menfaatleri esas alınır

 

-                    Mahkemelerde alenilik esasken arabuluculukta gizlilik esastır.

 

-                    Mahkemelerin çözüm usulü esnek değildir. Buna karşın arabuluculuk yönteminde taraflara ve uyuşmazlığa uygun olarak belirlenir

 

-                    Yargısal çözüm yollarında verilen kararlarda bir taraf veya iki taraf da kaybeder. Tarafların ilişkileri bozulur. Arabuluculukta ise kazan-kazan kuralı geçerlidir

 

Çıkartılan yasa yukarıda belirtilen noktalarda taraflara fayda sağlayacaktır.

 

Günümüzde bu yasanın halk tarafından tam anlamı ile uygulandığını, bahsedilen yollara müracaat edildiğini söylemek imkânsızdır. Bu konuda ciddi bir çalışma gerekmektedir.

 

Yasa tam anlamı ile işlerlik kazandığında birtakım eksikliklerin ortaya çıkacağı muhakkaktır.

 

Aslolan insanların kendi aralarındaki sorun ve problemleri yine kendilerinin bir araya gelip konuşarak çözmeleri ve halletmeleridir. Kendisi dışındaki insan ve kurumların kendileri ile ilgili vereceği karardan memnun olmaları hiçbir zaman söz konusu değildir.

 

Mahkemelerce verilen kararların bazen bir tarafı bazen de iki tarafı memnun etmediğine şahit olmaktayız.

YORUM EKLE