YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ARABULUCULUK

YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ARABULUCULUK
 
Hüküm et tarafından hazırlanan “İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı” 25 Mayıs 2017 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gönderilmişti.
Alt komisyonlarda yapılan çalışmalar sonrası tasarı TBMM.ne sevk edildi.
Yapılan görüşmeler sonucu, İş Kanununda değişiklik yapılmasına dair 7036 sayılı kanun 12.10.2017 tarihinde kabul edildi.
Yapılan değişikliğe ilişkin Kanunun; 1,11,12 maddeleri 1.1.2018 Tarihin de yürürlüğe girecek.
Diğer hükümlerle ise kanunun resmi gazetede yayınlandığı tarih olan 24.10.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
Kanunla;
İş Mahkemeleri Kanunu, İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Arabuluculuk Kanunu gibi bireysel ve kolektif iş hukukunda düzenleme yapan yasalarda değişiklik içeriyor.
İşçiler için “mahkeme kapılarında sürünmektense hızlı ve ucuz bir şekilde alacağına kavuşmanın bir yolu” olarak gösterilen arabuluculuğu zorunlu hale getiren kanunla neler değişti.
Değişikliği kısaca anlatmak istersek…
 
1- ARABULUCUYA BAŞVURMAK ZORUNLU OLACAK MI?
Kanunda zorunlu arabuluculuk kavramı kullanılmamış.
Çünkü Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na,yönetmeliğe, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini savunan görüşlere göre arabuluculuk tarafların serbest iradeleriyle ve gönüllülük temelinde başvurabilecekleri bir yöntemdir.
Bu nedenle olacak ki “dava şartı” kavramı tercih edilmiş durumda.
İşçilerin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat ile işe iade talebiyle açacağı davalardan önce arabulucuya başvurması dava şartı haline getirilmiş durumda.
Aksi takdirde işçilerin açılan davaları reddedilecek.
Eğer bu sırada hak düşürücü süreler ve zamanaşımı tamamlanmış ise arabulucuya başvurup tekrar dava açma şansı da kalmayacak.
Yani arabulucuya başvurmak tam anlamıyla zorunlu olacak.
 
2- ARABULUCU AŞAMASI NE KADAR SÜREBİLİR VE ARABULUCUDA ANLAŞMAK ZORUNLU MU?
Uyuşmazlığın arabulucuda çözümlenememesi halinde, işçi, işe iade davaları için 15 gün içinde; diğer alacak ve tazminatlar için zamanaşımı süresi dolmadan dava açabilecek.
Bu durumda arabulucuda geçen süre, işçi için bir mağduriyet süresi olacak.
Her ne kadar arabulucular için 3 haftada sonuçlandırma ve bu süreyi en fazla 1 hafta uzatma şartı getirilmiş.
 
3- ARABULUCUYA İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK VE GÖREVLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Kanuna göre, işçi başvuruyu işverenin adresinin, taşeron/alt işveren bulunması nedeniyle işverenin birden fazla olması halinde ise bunlardan birinin yerleşim yerinin veya fiilen çalıştığı işyeri adresindeki davaya bakmaya yetkili adliyede kurulmuş olan arabuluculuk bürosuna; arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapacak.
 
4- ARABULUCUDA HANGİ ŞARTLARDA ANLAŞMA YAPILABİLİR? İŞÇİLERİN TÜM HAKLARINI ALMASI MÜMKÜN MÜ?
İşci hakları; alacak ve tazminat olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, eğer kullanmadığı yıllık izni bulunuyorsa izin ücreti, eğer ödenmemişse ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, ikramiyesi, sosyal hakları vb’dir.
Yasalarla tanınmış hakları ödenmeyen veya eksik ödenen işçi kanuna göre arabulucuya başvuracak.
 
5- İŞÇİ ARABULUCU AŞAMASINDA ANLAŞIRSSA, AYNI HAKLARI İÇİN TEKRAR DAVA AÇABİLİR Mİ?
Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle,“arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz” ibaresi getirilmiştir.
Buna göre anlaşma tutanağında anlaşılan uyuşmazlığa konu alacak olarak adı anılan hiçbir alacak için, işçiler bir daha dava açma hakkına sahip olamayacak.
 
6- ZAMANAŞIMI SÜRELERİ KISALTILIYOR MU, NEDEN?
Zamanaşımı, bir alacağın var olsa bile talep edilmesini önleyen bir defidir.
Yani borçlu işveren, “alacak zamanaşımına uğramıştır” dediğinde, eğer yasalarla belirlenmiş zamanaşımı süresi dolmuşsa, işçi hak ettiği tazminatı, ücreti veya diğer alacaklarını hukuken tahsil edemez.
İş Kanunu’na eklenen Ek-3’üncü madde ile yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatta zamanaşımı süresi 5 yıla düşürülüyor.
 
7- TEMYİZ HAKKININ DARALTILMASI NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Kanuna göre;
- İşe iade davaları,
- İşe iade talepli sendikal tazminat davaları,
- 6356 sayılı yasanın 24. maddesinde düzenlenen temsilcinin iş güvencesine ilişkin davalar,
- 6356 sayılı yasanın 34. maddesi uyarınca açılan işletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar,
- Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıklar,
- Kanun dışı grevin tespiti davaları.
- Dava değeri 41 bin 530 liranın altındaki her türlü alacak ve tazminat davaları (Bu rakam her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır) istinaf olarak da bilinen bölge adliye mahkemelerine yapılan itirazın ardından kesinleşecek ve Yargıtay’a ötürülemeyecektir.
 
8- İŞE İADE DAVASINDA ALACAK HESABI YAPILMASI İŞÇİNİN ÇIKARINA MIDIR?
Kanunun 11. maddesine göre iş sözleşmesinin feshinde işçinin çalıştırılmadığı (boşta geçen) süre alacağı ve işe başlatmama tazminatı miktar olarak belirlenecek.
Artık her iki alacağın hesabı, dava tarihindeki ücret üzerinden yapılacak.  Yine işe başlatılmayan işçiye, yasal şartların oluşması durumunda ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı hakların, geçersiz sayılan fesih tarihi esas alınarak belirlenmesi öngörülmekte
 
9- İŞÇİLERİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET HAKKI KALKIYOR MU?
Kanunun 13. maddesi ile İş Kanunu’nun 91. maddenin 2. fıkrası değiştiriliyor. 
Bu madde uyarınca devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş görevini müfettişler eli ile yapar.
İşten çıkarılan işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetlerinin inceleneceği de bu maddenin 2. fıkrasında belirtilmiştir.
Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veya Türkiye İş Kurumu’na ancak iş sözleşmesi devam eden işçiler başvurabilecekler.
Görüldüğü üzere, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını yaygınlaştırıp taraflar arasındaki uyuşmazlığı kısa sürede çözmeyi ve böylece mahkemelerin iş yükünü azaltmayı hedefleyen Kanun’da arabuluculuğu avantajlı ve tarafların aktif katılımda bulunduğu bir seçenek haline getirmek için pek çok düzenleme bulunmaktadır.
 
YORUM EKLE