ŞUARA SÜRESİ!

Şuara Süresi Mekke’de nazil olmuş,

227 ayetten oluşuyor.

224. ayette “şairlerden söz edildiği” için,

Sürenin adı, “şairler” manasına gelen “şuara” süreye isim olmuştur.

Şuara Süresinde “9 ayette” Cenab-ı Hakk’ın;

“Aziz” ve “Rahim” Esması birlikte geçiyor.

Cenab-ı Allah, insanların dikkatlerini, ‘yeryüzüne’

Kudretinin üstünlüğünü yansıtan, “bitki örtüsüne” çekiyor,

“Yeryüzünü görmediler mi? Orada en güzel çift (ve cins)’ten,

Nice bitkiler yetiştirdik” (Şuara, 7)

Ayet devamla,

“Şüphesiz bunda, (Allah’ın kudretine) apaçık bir delil vardır.

Buna rağmen onların çoğu iman etmiş kimseler değildir” (Şuara, 8)

Allah’ın, “kudret” ve “merhamet” esması ayette birlikte yer alıyor;

“Muhakkak ki Aziz (kudreti daima üstün gelen),

Rahim (çok merhamet eden) elbette ancak Rabbin’dir”  (Şuara, 09)

Kur’an’dan misaller verilerek aynı ayetin,

“68-104-122-140-159-175-191-217” ayetleriyle, ‘tekrar’ ediliyor!

Bütün bu ‘tekrarlar’  Kur’an’da ki “misaller üzerine”  dikkatleri çekmek,

 Ve ‘dersler’ ve ‘öğütler’ vermek içindir!

***                 ***

Şuara Süresinde,  “peygamberlerin tevhit mücadelesi” anlatılır!

“Hani Rabbin Musa’ya: “O zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git” (Şuara, 10)

 “(Habibim yâ Muhammed!) Onlara İbrahim’in haberini de oku!” (69)

“Nuh kavmi de peygamberleri yalanladı” (Şuara,105)

“Ad (kavmi) de peygamberleri yalanladı” (Şuara, 123)

“Semud (kavmi) de peygamberleri yalanladı (Şuara, 141)

“Lut (kavmi) de peygamberleri yalanladı” Şuara, 160)

“Eyke halkı (da) peygamberleri yalanladı” (Şuara, 176)

Ve Kur’an da ifade ediliyor;

“Ve şüphesiz ki, o(nun zikri) daha öncekilerin kitaplarında da elbet vardır” (Şuara, 196)

Hz. Âdem’le birlikte başlayan “tevhit mücadelesi”

Bütün  ‘ümmetlere’ ‘kendi dilleriyle’ gönderilen peygamberler, ‘tebliğ’ etmişler!

Ve her peygamber, Allah Resulünün ‘geleceği müjdesini’ vermiştir.

Kur’an, İsrailoğullarına; “onların âlimlerine” sesleniyor;

“İsrailoğulları âlimlerinin bunu (kitaplarında görerek) bilmesi,

Onlar için bir delil değil midir?” (Şuara, 197)

Kur’an, insanlık tarihini gözlerimizin önüne getiriyor;

“Şüphesiz ki Semi (hakkıyla işiten), Âlim (kemaliyle bilen) ancak O’dur” (Şuara, 220)

***                             ***

Ankebut Süresi’nde, ‘kavimlerin helakı’ anlatılıyor;

“Bunun üzerine (biz de) her birini günahı sebebiyle yakaladık.

Artık onlardan kiminin üzerine (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik!

İçlerinden kimini de o (korkunç) ses yakaladı!

Onlardan bazısını ise yere batırdık!

İçlerinden bazısını da suda boğduk!

Hâlbuki Allah onlara zulmediyor değildi;

Fakat onlar (bu isyanlarıyla) kendilerine zulmediyorlardı” (Ankebut, 40)

***                 ***

 “Allah’dan başka dostlar edinenlerin misali,

(Kendine) bir ev edinen ankebut’un (örümceğin) hali gibidir.

Hâlbuki şüphesiz evlerin en çürüğü, elbette örümceğin evidir.

Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 41)

Bizler, “aczimizle, çaresizliğimizle” Allah’a sığınıyoruz!

“Muhakkak ki Aziz (kudreti daima üstün gelen),

Rahim (çok merhamet eden) elbette ancak Rabbin’dir”  (Şuara, 09)

Rahmeti her zaman için ‘gazabını geçmiştir’

***                 ***

Ümmetlerin helakına en büyük sebep, “zulüm ve kibir”

“Heveslerini ilah edinmeleridir…”

 “Kendileri de bunlara (bu mucizelerimize) kat’i olarak inandıkları halde,

Zulüm ve kibir yüzünden onları inkâr ettiler.

Ama bak, o fesad çıkaranların akıbeti nasıl oldu” (Neml, 14)

 “Hevasını (nefsi arzularını) kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü?

***                 ***

O halde (vazifen sadece tebliğ iken) onun üzerine sen mi vekil olacaksın?” (Furkan, 43)

“(Ey Resulüm!) De ki; “Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?

(Ey Müşrikler!) Fakat (siz Resulümü) gerçekten yalanladınız;

Öyle ise (azab) ileride (üzerinize) şart olacaktır” (Furkan, 77)

Kur’an, ‘misaller’ veriyor!

Geçmiş ümmetler, onların akıbetleri hakkında bizlere;

“Dersler-Öğütler-Nasihatler” veriyor!

O misallerle, ‘hayatı’ daha sağlıklı yorumlayabiliyoruz!

O misallerle, “emrolunduğun gibi ol!” ayetiyle,

Aynileşmemiz gerektiğine inancımızı ifade etmek istiyorum.

YORUM EKLE