Tarih Kavramı

Sözlüğü açtığınızda tarihle ilgili şu ifadeler yer alır;
“Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz ya da rakam”
“Ülkeleri, milletleri, toplumları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan,
Olayları zaman ve yer göstererek anlatan,
Bu olaylar arasında nedensel bağları,
Bunların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını,
Karşılıklı etkilenmeleri,
Her milletin kurduğu medeniyetleri,
Milletlerin kendi iç meselelerini vb. inceleyen bilim.”
Tarih, Hz. Âdem’den itibaren insanlığın şu kâinattaki serüveni…
O serüveni Kur’an bizlere, ‘tevhit mücadelesi’ olarak anlatır.
Hz. Âdem’den (as),  Allah Resulüne(asv) kadar,
‘124 bin peygamber tevhit bayrağını taşımışlar…’
Kamer Suresi, 51. Ayette buyruluyor;
“Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik.
Düşünüp ibret alan yok mu?”
Taha Suresi 128. Ayette şöyle buyrulur;
“Onları yerlerinde gezdikleri, 
Kendilerinden önce yok etmiş olduğumuz bunca nesiller
Doğru yola sevk etmedi mi?
Doğrusu bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır.”
İbrahim Suresi 4. Ayette de;
“Kendilerine apaçık anlatabilsin diye,
Her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik.
Allah dilediğini saptırır ve dilediğini doğru yola eriştirir;
Güçlü olan, Hâkim olan O’dur.”
M.T. Çiçero ne diyorlar?
Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır,
Anıları meydana çıkarır,
Günlük yaşamımıza yol gösterir
Ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.”
İnsanoğlu, ‘yeryüzünü imar ve inşa etti’
İnsanoğlu, ‘medeniyetler kurdular’
Tarihte, ‘ilk şehir devletlerinden…’ söz ederiz!
Tarihte,  ‘büyük devletlerden…’ söz ederiz!
Kültürler ve Medeniyetler birbirlerini etkilemiştir.
Tarihçiler ne diyorlar?
“İslam Medeniyeti olmasaydı, Rönesans olmazdı!”
Tarihin seyrini değiştiren önemli olaylar?
Talas Harbi ve neticeleri…
Haçlı Seferleri ve neticeleri…
Rönesans ve Reform’un neticeleri…
Malazgirt-1071 Zaferi ve neticeleri…
İstanbul’un fethi…
Yazının, Kâğıdın ve Matbaanın bulunması…
Avrupa’da Aydınlanma Çağı (1800’lü yıllar)
Avrupa’da Sanayi Devrimi ve Süreci…
Cevdet Paşa ne diyorlar?
“Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer,
Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi kaçınılmaz sonuçtur”
George Santayana ne diyorlar?
“Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar.”
Bizim kadar yeryüzünde, ‘tarihi zengin bir millet yoktur’
Bu millet, “16 imparatorluk ve 100’ün üzerinde devlet kurmuş…”
11. Abdülhamit ne diyorlar?
“Tarih değil, hatalar tekerrür eder.”
Sadece, ‘yakın tarihimizi öğrenmek bile…’
Bizlere çok büyük dersler kazandırır!
Gazi Atatürk’ün şu sözü oldukça dikkatlere şayandır,
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir.
Yazan, yapana sadık kalmalıdır!”
Bu millet, ‘kendi tarihini öyle ahım şahım yazmadı’
Bizim tarihi kaynaklarımıza şöyle bir bakınız!
O kaynaklar bile bizlerin sözüne şahadet eder!
Atatürk’ün emriyle, “Türk Tarih Kurumu” kuruluyor!
Atatürk’ün emriyle,  “Türk Dil Kurumu” kuruluyor!
Tarih araştırmalarında çok önemli mesafeler alınıyor
M.T. Çiçero’nun önemli tesbitleri var;
“Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır.
İkincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir,
Bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kin beslememektir.”
Tarih, ‘milletlerin hafızasıdır’
O hafıza nedir, ‘ecdat hatıralarıdır’
Yalan ile ‘hakikati’ bir yana getiremezsiniz!
Kendisini belli eder ve derhal sırıtır!
H.G. Wells’in önemli bir tespiti de,
“İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir.”
Doğrulardan sapma olabilir mi?
Her sapma, ‘tarihe ihanetin’ kendisidir!
Bu nedir, ‘hatıralara hakarettir’
Ömer Hayyam, “Tarih, kâinatın vicdanıdır!”
Vicdanlarınız sızlıyor değil mi?
Dahası, ‘zaman kaydıyla kanıyor’
Yine bir batılı şöyle der;
“Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir.”
Trafikte yol alan bir aracı düşününüz?
Yol da, ‘uyarıcı işaretler’ 
Her işaret, ‘büyük deneyimlerle kazınmış’
Bahtiyar Vahapzade ne diyorlar?
“Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın,
Geleceğine gülle atarlar.”
Ah, ‘inkâr’ vahametin ta kendisi…
Ah,  ‘cehalet’ inkâra kendilerini kaptıran…
Şair, içinden kopan fırtınalarla konuşur;
“Altın bir devir idi; hatırla geçmiş günü
Baştanbaşa cihanı tutmuş ünü…
Burada ki, ‘hatırla’ sözü, ‘büyülü bir kavram’
Bizleri, ‘tarihe, tarihi kültüre, büyük düşünmeye…’ çağırıyor!
“büyük ve tarihi olayları, ancak büyük milletler yaşayabilir.”
İşte, yakın tarihimizde; ‘milli mücadele destanı’
Peyami Safa dikkatleri çekiyor;
“Tarihin sürekliliğini kaybeden bir millet,
Her şeyini kaybetmeye mahkûmdur.
Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle,
Hatıralarıyla ve benliğini terkip eden,
Bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.”
Voltaire, “tarih milletlerin tarlasıdır.
Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.”
W. Van Loon’un üzerinde konuşulması gereken bir ifade;
“Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir.”
Bu millete, birçok sıfatlar yüklenilir!
Gerçekte bu millet, “Ortadoğu Coğrafyasının Efendisidir!”
Aynı ideali günümüzde de, ‘ısrara talep etmektedir’
Bu doğrultuda sürekli ‘irade beyan etmektedir’
Tarih ilmi, o iradeyi bizlere hatırlatıyor.
Yahya Kemal Beyatlı ise şöyle seslenecektir;
“Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan.
Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.”
Asırlara, kulak tıkayanlara; ‘feryadımız’ 
Ve hatta ‘isyanımız’
N. Muallimoğlu, önemli bir köprüden söz eder;
“Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında,
Bir köprü kuramayan milletlerin,
Yaşamaya hakları yoktur!”
Aynı mealde, A. Gölpınarlı şu ifadelere yer verecektir;
“Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz;
Bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez;
Hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.”
Tarih Kavramı, ‘sıcak bir yorgan gibidir’
Köklerine inildikçe, ‘kendi aynanız daha da netleşir’

YORUM EKLE